Förhindra förmågan och möjligheten att begå terroristattentat

Uppdaterad

Terrorism rymmer mycket mer än planering och utförande av attentat. Den kan även ta sig uttryck i exempelvis spridande av våldsbudskap, insamlande av pengar och annat stöd till terroristgrupper, rekrytering för att utföra attentat och utbildning i bombtillverkning. De centrala bestämmelserna i svensk rätt om terroristbrott och brott med anknytning till terrorism finns i terroristbrottslagen, rekryteringslagen och finansieringslagen.

Foto: Regeringskansliet

Även med ett väl fungerande förebyggande arbete kommer det inte att gå att fullt ut motverka att personer utvecklar en avsikt att begå terroristbrottslighet. I dessa fall måste brottsligheten förhindras genom att förmågan och möjligheterna att genomföra brottsplanerna begränsas. Avgörande för framgång i arbetet är att berörda myndigheter har tillräcklig kunskap om de personer som har utvecklat avsikt att begå terroristbrottslighet. Med hjälp av information kan brottsplaner avbrytas, brott utredas och lagföras och finansiering av terrorism motverkas. På så sätt kan ett attentat i många fall förhindras. Området Förhindra delas därför in i två delar: Tillgång till och utbyte av information och Möjlighet att agera.

Tillgång till och utbyte av information

Tillgång till information är en grundläggande förutsättning för myndigheternas möjligheter att förhindra terroristbrottslighet. För att säkerställa detta kan en myndighet behöva dela information som den har tillgång till med en myndighet som har behov av den, eller begära information som den har behov av från en myndighet som har tillgång till den. Möjlighet till samverkan och informationsutbyte, såväl på strategisk nivå som i den operativa verksamheten, är därför av stor vikt inom området Förhindra. Ett exempel på strategisk samverkan är den informella permanenta arbetsgruppen Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Där samverkar Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten). Samarbetet möjliggör ett tillvaratagande av de tre myndigheternas samlade kompetens. Säkerhetspolisen har pekat på ett behov av att kunna medge de övriga myndigheterna inom NCT direktåtkomst till de uppgifter i myndigheternas verksamhet som behövs för samarbetet. I enlighet med strategin mot terrorism har regeringen effektiviserat uppgiftsutbytet inom NCT.

Pressmeddelande: Effektivare informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

Det är Säkerhetspolisen som har huvudansvaret för att förhindra terroristbrottslighet i Sverige, men Polismyndigheten har också en central roll på området. Säkerhetspolisen och Polismyndigheten måste därför fortsätta att utveckla sitt samarbete för att uppnå tydliga ansvarsförhållanden och ett väl utvecklat informationsutbyte. Utöver utbyte av tillgänglig information har myndigheterna behov av att kunna inhämta ytterligare information. Regeringen ser adekvat reglering av användandet av hemliga tvångsmedel som en nödvändig del av brottsbekämpande myndigheters möjlighet att kunna hålla jämna steg med brottsligheten.

Möjlighet att agera

Det finansiella systemet utnyttjas vid finansiering av terrorism, varför information om finansiella transaktioner och tillvägagångssätt behöver kunna utbytas. I takt med att brottsligheten förändras måste arbetet fortsätta ses över och utvecklas, både vid myndigheter som berörs och hos verksamhetsutövare. Det är viktigt att alla rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare uppfyller sin rapporteringsskyldighet enligt penningtvättslagen och att informationen lämnas på ett ändamålsenligt sätt. Såväl Säkerhetspolisen som Polismyndigheten behöver ha ett nära samarbete för att ha förmåga att analysera information om misstänkta transaktioner och att kontinuerligt återkoppla hur brottsligheten utvecklas till de rapporteringsskyldiga verksamhetsutövarna och tillsynsmyndigheterna. Möjlighet till kunskapsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna, de brottsbekämpande myndigheterna och rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare kan förstärkas ytterligare genom ändamålsenligt utformad och effektiv mekanism för samverkan och koordinering.

Den svenska straffrättsliga regleringen av terroristbrottslighet, som till stor del bygger på internationella konventioner, är en viktig del av terroristbekämpningen. Det är därför viktigt att det finns en ändamålsenlig strafflagsstiftning och att Sverige lever upp till sina internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Regeringen ska verka för att Sverige ska leva upp till våra internationella åtaganden när det gäller bl.a. terrorismresor och finansiering av sådana resor. En särskild utredare har lämnat förslag till ytterligare kriminalisering för att förhindra att personer deltar i väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation.

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation, SOU 2016:40

Regeringen har även tillsatt en utredning för att göra en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen, Dir. 2017:14

Eftersom terroristbrottslighet ofta är gränsöverskridande finns även ett behov av ett effektivt internationellt informationsutbyte. För att svenska myndigheter ska kunna utreda och lagföra brott är det av stor betydelse att det internationella rättsliga samarbetet är effektivt.

Terroristbrottmål är komplicerade och kräver ingående kunskaper hos domstolar om exempelvis hotbilder, tillvägagångssätt och trender som är kännetecknande för brottsligheten.

Åtgärder

Regeringen ska verka för att

• uppgiftsutbytet inom NCT effektiviseras.

Pressmeddelande: Effektivare informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

• de brottsbekämpande myndigheterna har möjlighet att utbyta och utbyter information i den omfattning som behövs för en effektiv terrorismbekämpning.

• de brottsbekämpande myndigheterna använder sig av befintliga möjligheter att utbyta information med andra stater i den omfattning som behövs för en effektiv terrorismbekämpning.

• de brottsbekämpande myndigheterna ges förutsättningar att, med hänsyn till skydd av den personliga integriteten och rättssäkerheten, upprätthålla sin förmåga att inhämta information.

Pressmeddelande: Regeringen utreder hemlig dataavläsning

• Sverige ska uppfylla sina befintliga straffrättsliga åtaganden inom FN, FATF och Europarådet.

Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

• möjligheterna till internationellt rättsligt samarbete förbättras genom att direktivet om en europeisk utredningsorder genomförs och lagen om en europeisk arresteringsorder och lagen om utlämning för brott förbättras.

 Pressmeddelande: En europeisk utredningsorder – Ett mer effektivt förfarande för bevisinhämtning i EU

• tillsynsmyndigheterna arbetar för att alla rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare uppfyller skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner.

• Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har en god förmåga att analysera rapporter om misstänkta transaktioner och att en effektiv och ändamålsenlig återkoppling sker till verksamhetsutövarna i syfte att skapa förutsättningar för en frekvent och kvalitativ rapportering.

• Polismyndigheten och Säkerhetspolisen fortsätter att utveckla sitt samarbete för att ytterligare effektivisera bekämpningen av finansiering av terrorism.

Pressmeddelande: Effektivare stopp för finansiering av terrorism

• kompetensen i domstolsväsendet stärks när det gäller terroristbrottmål. Sverige ska uppfylla sina befintliga straffrättsliga åtaganden inom FN, FATF och Europarådet.

Målsättningar för området Förhindra

• Att brottsbekämpande myndigheter ska ha ändamålsenliga och rättssäkra verktyg för att förhindra att terroristattentat begås.

• Att arbetet med att upptäcka och bekämpa finansiering av terrorism ska effektiviseras och i högre grad integreras med den övriga terrorismbekämpningen.

• Att kriminaliseringen av terroristbrottslighet ska vara ändamålsenlig och uppfylla internationella åtaganden.

Aktörer

Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att förhindra terroristbrottslighet. Polismyndigheten har genom sitt arbete en betydelsefull roll i att upptäcka indikationer på brottslig verksamhet. Polismyndigheten biträder också med resurser till Säkerhetspolisen. Samverkansorganet Nationellt centrum för terrorhotbedömning fyller en viktig funktion, liksom Samverkansrådet mot terrorism, där Ekobrottsmyndigheten, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen, Tullverket och Åklagarmyndigheten ingår.

I systemet för att motverka finansiering av terrorism ingår, förutom de brottsbekämpande myndigheterna, tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt det registerförande Bolagsverket. Detsamma gäller Sveriges advokatsamfund och de utpekade finansiella och icke-finansiella verksamhetsutövarna.