Försvåra genom att minska samhällets sårbarhet för terroristattentat

Uppdaterad

Arbetet på det försvårande området handlar om att skydda samhället mot ett eventuellt terroristattentat. Det handlar om att hindra sådana personer som har avsikt och förmåga att begå ett terroristattentat att ta sig in i landet och stanna här. Det handlar även om att hindra införseln av och möjligheten att använda farliga föremål som kan användas som hjälpmedel vid terroristattentat. Vi måste också skydda våra grundläggande fri- och rättigheter och demokratins grundläggande värden. Människor ska utan rädsla för terroristattentat kunna röra sig fritt, delta i sammankomster, uttrycka sina åsikter och bära religiösa symboler. För att minska samhällets sårbarhet för terroristattentat måste vi skydda känslig information, samhällsviktiga anläggningar och kritisk infrastruktur.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Utlänningskontroll och kontroll av farliga föremål

Regeringen strävar efter ett öppet och transparent samhälle. Eventuella säkerhetshot bland dem som söker uppehållstillstånd behöver dock kunna upptäckas och därför samverkar Migrationsverket och Säkerhetspolisen. Åtgärder kan också övervägas för att försvåra missbruk av svenska pass. För att motverka illegal vapeninförsel behöver Polismyndigheten och Tullverket samverka och det måste finnas effektiva straff mot illegal vapenhantering. För att försvåra olaglig tillverkning av sprängämnen behövs förebyggande arbete, en effektiv tillsyn och samverkan mellan myndigheterna.

Skydd av utövandet av fri- och rättigheter

Det öppna samtalet är en grundsten i det demokratiska samhället. Det fria ordet, en fri åsiktsbildning och utövandet av övriga fri- och rättigheter behöver skyddas. Människor ska också kunna känna sig trygga att röra sig fritt, delta i möten och demonstrationer och bära religiösa symboler utan rädsla för att utsättas för hot eller våld. Polismyndigheten kan bidra till ökad trygghet genom dialog och samarbete med t.ex. trossamfund. För att människor ska känna sig trygga kan också krävas att olika platser eller funktioner bevakas och det är också viktigt att myndigheter kommunicerar den information som behövs och som är lämplig att kommunicera på ett lättbegripligt sätt och i god tid för att på så sätt lugna och informera samhället.

Minska samhällets sårbarhet för terroristattentat

Svagheter i samhället kan utnyttjas för att genomföra terroristattentat. Faktorer som sårbarhet och exponering måste därför vägas in i hot- och riskbedömningar. På detta område behövs utökad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer och mer uppmärksamhet kring problematiken. Terroristhotet ska på ett tydligare sätt än idag tas med i arbetet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser. Lagstiftningen för säkerhetsskydd behöver moderniseras för att bättre möta de förändrade kraven på skyddet. Informations- och cybersäkerhet har utvecklats till att bli en fråga om nationell och internationell säkerhet. Det har förekommit att terroristorganisationer utfört it-angrepp i syfte att sprida sitt budskap eller av annat skäl markera sin närvaro i samhället. Alla myndigheter och organ som hanterar känslig information behöver arbeta aktivt med att skydda sin information, men vissa myndigheter har ett särskilt utpekat ansvar för informationssäkerhet. För att fördelningen av ansvar och roller på detta område ska vara så tydlig som möjligt är det viktigt med god samverkan mellan dessa myndigheter. Ett fungerande digitalt samhälle ligger högt på regeringens agenda och det pågår arbete för att stärka hela samhällets informations- och cybersäkerhet. För närvarande bereds i Regeringskansliet förslag om en ny strategi för informations- och cybersäkerhet och ett system för obligatorisk it-incidentrapportering. Även det kommande direktivet om säkerställandet av en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet inom unionen (NIS-direktivet) kommer att bidra till att öka samhällets beredskap och förmåga att hantera it-incidenter.

Åtgärder

Regeringen ska verka för att

• Migrationsverket och Säkerhetspolisen utvecklar och effektiviserar sitt samarbete i syfte att förbättra möjligheten att upptäcka personer med koppling till terrorism.

• missbruk av pass motverkas genom bl.a. förändringar i passlagstiftningen.

Artikel: Nya regler ska minska missbruket av svenska pass

• Polismyndigheten och Tullverket utvecklar nationell och internationell samverkan i syfte att motverka införsel av illegala vapen och andra varor som kan användas i syfte att begå terroristattentat.

• det finns effektiva sanktioner mot den illegala hanteringen av vapen och andra hjälpmedel.

Pressmeddelande: Skärpta straff för handgranater och andra explosiva varor

Prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

• det finns en effektiv tillsyn avseende sprängämnesprekursorer och CBRNE-ämnen.

• en kontinuerlig myndighetssamverkan avseende olaglig användning av sprängämnesprekursorer och hantering av CBRNE-ämnen utvecklas.

• berörda myndigheter i samverkan med andra aktörer arbetar för att tryggheten i samhället ska öka genom att förmedla information till allmänheten.

• Polismyndigheten och andra berörda myndigheter och aktörer fortsätter dialogen och samarbetet med grupper som upplever sig utsatta.

• berörda myndigheter utvecklar arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, utvärderingar och uppföljningar avseende förmågan att hantera terroristattentat.

• ta fram en modernare säkerhetskyddsreglering som bättre möter de förändrade kraven på säkerhetsskydd.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en ny säkerhetsskyddslag

• processen då en it-incident har inträffat förbättras, t.ex. genom att det införs en obligatorisk incidentrapportering för statliga myndigheter.

Pressmeddelande: Regeringen inför krav på it-incidentrapportering för statliga myndigheter

• berörda myndigheters beredskap och förmåga inom informations- och cybersäkerhetsområdet stärks genom att medvetandegraden om säkerhetsfrågor på it-området höjs.

Pressmeddelande: Sverige stärker it-säkerheten

Målsättning för området Försvåra

• Att skyddet för människor, information, funktioner och anläggningar ska vara starkt – människor ska känna sig trygga, säkra och fria i samhället.

• Att de skyddsåtgärder som vidtas ska vara väl avvägda och bevara rimlig tillgänglighet.

Aktörer

Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Migrationsverket och Tullverket har alla viktiga uppgifter när det gäller utlänningskontroll och kontroll av farliga föremål. Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna är exempel på tillsynsmyndigheter avseende hanteringen av kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva (CBRNE) ämnen. Det finns även andra myndigheter som har uppgifter inom CBRNE-området, t.ex. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet. Kommunerna utövar tillsyn över försäljning av sprängämnesprekursorer. Samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna och övriga berörda myndigheter är viktigt för att försvåra den olagliga användningen av dessa ämnen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder en nationell arbetsgrupp för sprängämnessäkerhet (NAGExpSec) där Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen och Tullverket ingår.

Säkerhetspolisen är en viktig aktör på området som rådgivande för säkerhetsskydd. Även Polismyndigheten kan bidra med rådgivning när det gäller platser som inte omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Det finns en samverkansgrupp för informationssäkerhet som ska förbättra samverkan mellan myndigheter med särskilda uppgifter på informations- och cybersäkerhetsområdet. De myndigheter som ingår är Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets materielverk, Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten. Nationell samverkan till skydd mot allvarliga it-hot (NSIT) är en annan samverkansform mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) och Försvarets radioanstalt, som analyserar och bedömer hot och sårbarheter när det gäller allvarliga eller kvalificerade it-angrepp mot våra mest skyddsvärda nationella intressen. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inbjuds vid behov att delta i gruppens arbete.