Den svenska strategin mot terrorism – inledning

Uppdaterad

Terrorism hotar internationell fred och säkerhet, nationell säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Varje år begås flera terroristattentat i världen. De senaste åren har problematiken med utländska terroriststridande ökat kraftigt och det finns i nuläget inga tecken på att den utvecklingen kommer att avta. Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som är utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, både nationellt och internationellt.

Vårt samhälle ska präglas av öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter och för demokratins grundläggande värden. Människor ska exempelvis tryggt kunna röra sig fritt, delta i sammankomster, uttrycka sina åsikter och bära religiösa symboler utan rädsla för att utsättas för hot eller våld. Våldsbejakande extremism och terrorism hotar dessa grundläggande värden och vi måste fortsätta att bekämpa detta. Vi kan inte skydda oss mot allt, men vi ska göra allt vi kan för att skydda oss. Regeringen vill med strategin skapa en plattform för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Det ska finnas en tydlig och långsiktig grund för arbetet, samtidigt som det ska finnas en flexibilitet att möta en förändrad hotbild.

Mänskliga rättigheter och rättsstatens principer måste respekteras

En grundläggande förutsättning för all terrorismbekämpning är att mänskliga rättigheter och rättsstatens principer respekteras. Det gäller även skyddet för den personliga integriteten. Dessa principer genomsyrar regeringens arbete mot terrorism såväl nationellt som internationellt. Terrorism får bara bekämpas med medel som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Varje åtgärd ska stå i proportion till syftet med åtgärden, både när det handlar om ny generell lagstiftning och tillämpningen av lagstiftning vid en specifik insats. Bekämpningen av terroristbrottslighet innebär därför ibland svåra bedömningar, där olika intressen och målsättningar måste vägas mot varandra. Fri- och rättigheter får endast begränsas för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och enbart med sådana åtgärder som är nödvändiga, ändamålsenliga och proportionerliga.

Fler aktörer i det svenska samhället kan göra skillnad

Myndigheter som länge arbetat för att motverka terrorism måste bli ännu mer effektiva i sitt arbete. Även myndigheter och andra aktörer som inte tidigare har deltagit i arbetet med terrorismbekämpning har engagerat sig och ännu fler måste göra det, såväl nationellt som internationellt. Med många aktörer som arbetar på olika sätt och i olika sammansättningar blir samverkan än viktigare. Samtidigt måste uppdrag och ansvarsförhållanden vara tydliga. Det krävs också att insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och insatser för att förebygga terrorism hålls samman. Genom att främja demokrati, jämställdhet, tolerans och delaktighet kan vi motverka intolerans, diskriminering och utanförskap.

Om den svenska strategin

Terrorism kan inte förebyggas eller bekämpas med enstaka åtgärder som vidtas isolerat, utan kräver samtidiga åtgärder på flera områden. Målet för all terrorismbekämpning är att undvika att terroristattentat genomförs. Arbetet delas in i tre områden som benämns Förebygga, Förhindra och Försvåra. Om ett terroristattentat ändå genomförs måste samhället vara väl förberett för att kunna hantera konsekvenserna av det.