Internationellt arbete mot terrorism

Uppdaterad

Terrorism är gränsöverskridande och kan därför inte bekämpas isolerat i en stat. Även om säkerheten i Sverige och för svenska intressen är det huvudsakliga intresset för den svenska terrorismbekämpningen måste vi också tillsammans arbeta för att skydda internationell säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter globalt.

Foto: Regeringskansliet

I det internationella arbetet ingår att arbeta i konfliktområden och att samarbeta med andra länder för att bekämpa terrorism. Sverige ska verka aktivt för att både FN och EU ska ta ett större ansvar för att lösa konflikter och ge hjälp åt dem som drabbas. Sverige ska också verka för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling, såväl globalt som i EU:s närområde.

Sveriges utgångspunkt i allt arbete mot terrorism är att aktivt främja och värna folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna och att rättsstatens principer följs. Sverige ska verka för att detta arbete sker på ett transparent sätt. Det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv i arbetet. Grunden i arbetet ska vara förebyggande åtgärder och dialog.

Vad som görs internationellt, särskilt inom FN, Europarådet och EU, påverkar Sverige och det svenska arbetet mot terrorism. Sverige har ratificerat det övervägande antalet överenskommelser som finns inom FN och Europarådet av betydelse för bekämpning av terrorism och dessa instrument har haft stor betydelse för hur den svenska straffrättsliga lagstiftningen mot terrorism är utformat. Även de sanktioner som beslutas av FN och som genomförs av EU eller som unionen själv beslutar om får direkt genomslag i Sverige. Att det internationella arbetet påverkar oss innebär att vi behöver vara med och påverka det.

Åtgärder

Regeringen ska verka för att

• fortsätta att aktivt bidra till att FN ska vara ett forum för dialog om pluralism och tolerans och för att lösa konflikter.

• fortsätta att verka för att Europarådets arbete mot terrorism ska fokusera på åtgärder som kan förebygga terrorism.

• verka för att EU fortsätter att bidra till att förebygga terrorism utanför unionens gränser, i full förenlighet med folkrätten, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.

• myndigheterna använder befintliga kanaler och verktyg för samarbete och att nya kanaler och samarbetsformer skapas endast om det finns behov av det och medför ett mervärde.

• befintliga rättsakter och befintliga verktyg mot terrorism genomförs och tillämpas.

• ett PNR-direktiv antas som ger en rättssäker och mer effektiv brotts-bekämpning samtidigt som skyddet för den personliga integriteten säkerställs.

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen, SOU 2017:57

• inom FN fortsätta driva frågor om rättssäkerhet och respekt för folkrätt, inklusive de mänskliga rättigheterna, inom alla sanktionsregimer.

• fortsätta att stödja, aktivt delta och bidra till arbetet som bedrivs inom FATF som syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och i förlängningen försvåra och förhindra terrorism.

• inom EU fortsätta att verka för att det ska finnas tydliga kriterier för vilka som kan föras upp på en sanktionslista och att listningar är välgrundade och motiveras tydligt.

• inom EU verka för att få till stånd ett regelverk som möjliggör frysningsåtgärder på EU-nivå också mot EU-interna individer och enheter med kopplingar till terrorism.

• se över möjligheten att genomföra ett nationellt system för frysningsåtgärder som komplement till EU:s system.

• verka för att fler länder deltar i det internationella rättsliga samarbetet och utveckla samarbetet med strategiskt viktiga stater.

• verka för hög standard inom EU när det gäller avaktiverade vapen och att även avaktiverade vapen förblir föremål för noggranna kontrollåtgärder.

• fortsätta att vara engagerat i befintliga internationella initiativ för att förhindra att terrorister får tillgång till massförstörelsevapen.

• verka för att medlemsstaterna vid gränskontroll ska kunna göra nödvändiga kontroller av om en person utgör ett hot mot vår allmänna ordning och inre säkerhet.

• verka för att NIS-direktivet antas.

Dir. 2016:29 Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem

•verka för att berörda myndigheter genomför övningar med relevanta stater i syfte att förbättra förmågan att samarbeta i händelse av ett terroristattentat.

Målsättning för internationellt samarbete

• Att det förebyggande arbetet ska vara i fokus för Sveriges internationella arbete mot terrorism.

• Att brottsbekämpande myndigheter ska ha goda möjligheter att samarbeta även över nationsgränserna.

• Att den internationella samverkan som finns på området ska fortsätta att stärkas.

• Att standarder för att upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet för terroristattentat ska vara likvärdiga i EU:s medlemsstater.

• Att det ska finnas en god förmåga till samverkan även över nationsgränserna.