Område 5 Stärka nordiskt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Publicerad

Kunskapsutbyten och samverkan på internationell nivå har bidragit till att utveckla det svenska arbetet mot våldsbejakande extremism. Sverige deltar i flera nätverk på nordisk och internationell nivå.

Foto: Europeiska unionens råd

Den senaste tidens utveckling av våldsbejakande extremism och terrorism visar hur viktigt det är att med kraft fortsätta utveckla det förebyggande arbetet. Det internationella kunskaps- och erfarenhetsutbytet är viktigt för att många länder står inför liknande utmaningar i att utveckla insatser, finslipa strategier och utforma ny praxis. Regeringen kommer att fortsätta och fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet på nordisk och internationell nivå.

Sverige deltar i internationellt samarbete

EU kommissionen har under 2017–2018 inrättat en högnivågrupp för det förebyggande arbetet mot radikalisering. Sverige deltar i arbetet genom representanter från Regeringskansliet.

Mer information på kommissionens webbplats

I Europeiska kommissionens nätverk Radicalisation Awareness Network (RAN) deltar svenska experter från myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer. RAN-nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper som arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism.

Mer information på Radicalisation Awareness Network webbplats

Nätverket Strong Cities Network som lanserades under 2015 är ett globalt nätverk för kommuner och städer. 

Mer information på Strong Cities Network webbplats

Nätverket Nordic Safe Cities lanserades av Nordiska Ministerrådet 2016 och är kopplat till arbetet inom Strong Cities Network. Flera svenska kommuner och städer är med i nätverket.

Mer information på Nordiska Ministerrådets webbplats