Stöd individer i riskzonen för radikalisering

Publicerad

Olika yrkesgrupper har bristande kunskap om vilka insatser som kan riktas till personer som riskerar att involveras i eller redan är involverade i våldsbejakande extremistiska grupper eller miljöer. För att möta problemet har regeringen fattat beslut om att stärka stödet för riskgrupper och deras anhöriga. Föräldrar, syskon och andra anhöriga är identifierade som viktiga i detta arbete. För att bemöta antidemokratiska uttryck och extremism är det dessutom viktigt att ha kunskap om de våldsbejakande extremistiska ideologierna.

Foto: Hampus Andersson/TT

Utarbeta stöd för socialtjänsten i ärenden som rör våldsbejakande extremism

Samhällets förutsättningar att förebygga våldsbejakande extremism kan förbättras genom att ge vägledning till socialtjänstens personal. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen därför utarbetat ett stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism. Stödmaterialet handlar om vägar in i och ut ur våldsbejakande extremism, upptäckt, utredning, insatser, stöd till anhöriga, samverkan och relevant lagstiftning. Socialtjänsten möter barn och unga som har koppling till våldsbejakande extremism, till exempel genom orosanmälningar från föräldrar.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att fortsatt stödja socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism

Mer information på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsguiden – vägledning för socialtjänsten 

Förbättra stödet till föräldrar och Orostelefonen

Föräldrar kan vara viktiga för att motverka radikalisering och rekrytering till extremistgrupper. Den nationella samordnaren gav Rädda barnen i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon. Till Orostelefonen kan anhöriga men även kommuner, organisationer och andra vända sig för att få stöd i frågor om våldsbejakande extremism.

Mer information om Orostelefonen finns på Rädda Barnens webbplats 

Handbok för våldsförebyggande arbete kompletteras med information om våldsbejakande extremism

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram rapporter och handböcker om hur samhällets olika aktörer kan förebygga pojkars och unga mäns våld. Myndigheten kompletterat handboken "Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga" med information om våldsbejakande extremism. MUCF har också tagit fram rapporter om våldsbejakande extremism utifrån ett genusperspektiv samt intervjuat ungdomar.

Mer information på MUCF:s webbplats

MUCF:s rapporter om våldsbejakande extremism

Utveckla trossamfundens stöd till föräldrar, ungdomar och anhöriga

Myndigheten för statligt stöd till trossamfund (SST) har på uppdrag av regeringen fördjupat dialogen med de trossamfund som vill utveckla sin stödverksamhet till ungdomar, föräldrar och anhöriga som är berörda av våldsbejakande extremism. Trossamfund har många gånger legitimitet och kunskap att kunna bemöta frågor som personer som tillhör ett trossamfund kan ha när det gäller våldsbejakande extremism.

Mer information på SST:s webbplats

Kartläggning och analys av våldsbejakande extremistisk propaganda

Det är angeläget att få ny och fördjupad kunskap om omfattningen av och innehållet i den våldsbejakande propaganda som förekommer på internet och i sociala medier, samt vilken roll den digitala miljön har för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism och terrorism. Regeringen har därför gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande etremistisk propaganda

Regeringen har utökat det uppdrag Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier.

FOI ska nu utveckla nya verktyg för att analysera innehållet i den propaganda som förekommer och hur den sprids. Det kan handla om att kartlägga förekomsten av hot och hat mot till exempel politiker och journalister. FOI ska också öka kunskapen om vilken roll våldsbejakande extremistisk propaganda spelar vid självradikalisering med särskilt fokus på ensamagerande gärningspersoner. Uppdraget ska slutrapporteras den 13 februari 2020.

Utökat uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut om våldsbejakande extremistisk propaganda

FOI:s rapporter:

Rapport: Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer

Det digitala kalifatet – En studie av islamiska statens propaganda

Det vita hatet – radikal nationalism i digitala miljöer