Bakgrund om toppmötet

Vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt kommer EU:s stats- eller regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer att samlas kring en öppen debatt om hur rättvisa jobb och tillväxt kan främjas.

Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt kommer att inriktas på hur vi bäst nyttjar nya möjligheter och hanterar gemensamma utmaningar som rör dagens och framtidens arbetsmarknader och välfärdsmodeller. Diskussionerna som bygger på varje lands perspektiv och erfarenheter ska bidra till att skapa en bättre framtid för Europas medborgare.

Toppmötet utgör ett led i den bredare debatten om Europas framtid och ger nyckelaktörer ett unikt och lägligt tillfälle att diskutera den sociala dimensionen i EU och medlemsstaterna.

Det finns inte någon universallösning för Europa men däremot gemensamma utmaningar och ett gemensamt behov av åtgärder.

En lärare undervisar två barn
Toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt kommer att inriktas på hur vi bäst nyttjar nya möjligheter och hanterar gemensamma utmaningar som rör dagens och framtidens arbetsmarknader och välfärdsmodeller. Foto: Folio

Bakgrund

Arbetslivet förändras snabbt och globaliseringen, den digitala revolutionen, nya arbetsmönster och demografiska förändringar skapar nya möjligheter och nya utmaningar.

Samtidigt har finanskrisen satt djupa spår i våra samhällen, i form av allt från långtidsarbetslöshet till hög offentlig och privat skuldsättning i många områden i Europa. Tack vare kraftfulla åtgärder på många nivåer är ekonomin i EU nu åter på mer stabil grund. Betydande sociala ojämlikheter kvarstår dock och människor ifrågasätter huruvida innovation, teknikskiften samt de fördelar och nackdelar som öppna marknader och samhällen skapar fördelas jämnt i samhället. Kvinnor och män runt om i Europa är oroade över framtiden och hur den kommer att påverka deras vardag och deras barns liv.

Fyra leende ungdomar utomhus
På det sociala toppmötet i Göteborg kommer det att skapas en öppen debatt om hur rättvisa jobb och tillväxt kan främjas. Foto: Folio

Förmåga att forma framtiden

Den här utvecklingen har ökat tvivlen kring EU:s sociala marknadsekonomi och dess förmåga att infria löftet om att ingen ska lämnas på efterkälken samt säkerställa att varje generation får det lite bättre än den föregående. Förtroendet för regeringarna har också urholkats. Även om det finns en uppsjö av goda metoder i Europa så kommer arbetet med att forma framtiden samt rättvisa och blomstrande samhällen genom politisk dialog och samarbete inte att bli enklare under de kommande åren.

Europas framtid

Debatten om Europas framtid och EU:s och medlemsstaternas behov av att bättre kunna svara upp mot medborgarnas förväntningar samt leverera resultat som kommer alla EU-medborgare till del är centrala frågor på EU:s dagordning.

I den deklaration som EU:s ledare antog vid mötet i Rom den 25 mars 2017, efter mötet i Bratislava den 16 september 2016 och mötet i Valletta den 3 februari 2017 står det: "Det vi vill se under de kommande tio åren är en union som präglas av trygghet och säkerhet, välstånd, hållbarhet och socialt ansvar och som har viljan och förmågan att spela en central roll i världen och när det gäller att styra globaliseringen. Vi vill se en union som ger medborgarna nya möjligheter i fråga om kulturell och social utveckling och ekonomisk tillväxt."

Den 1 mars 2017 presenterade Europeiska kommissionen sitt bidrag till debatten genom Vitboken om EU:s framtid, som följdes av ett diskussionsunderlag avseende EU:s sociala dimension av den 26 april 2017. Flera förslag har presenterats på området på senare år.

Den svenska regeringen deltar aktivt i diskussionen om EU:s framtid och har sedan mandatperiodens början haft med rättvisa arbetsvillkor, tillväxt för alla, lika möjligheter och en väl fungerande social dialog bland de prioriterade frågorna på den egna politiska dagordningen.

Ett viktigt tillfälle

Uttalande av statsminister Stefan Löfven: "Vi bör alla prioritera arbetet för ett mer välmående Europa, där tillväxtens och globaliseringens fördelar kommer alla medborgare till del. Toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt kommer att bli ett viktigt tillfälle att diskutera hur våra samhällen kan bli bättre och rustas för att hantera dagens och framtidens utmaningar och möjligheter."

Uttalande av ordförande Jean-Claude Juncker: "Sedan början av min mandatperiod och min politiska karriär har jag tydligt angett att jag vill se ett mer socialt Europa. Vi har under de senaste åren gjort viktiga insatser för att nå dit. Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt kommer att hjälpa oss att använda detta momentum för att nå resultat och ge de prioriterade sociala frågorna deras rättmätiga plats högst upp på EU:s dagordning."