Vårt fokus på toppmötet

Under toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt kommer diskussioner att äga rum om hur nya möjligheter bäst tas tillvara och utmaningar hanteras inom ramen för dagens och framtidens arbetsmarknader och välfärdsmodeller. När det gäller framtida utmaningar är följande områden särskilt viktiga:

En man placerar en träplanka på en hylla inomhus
Rättvisa jobb, inkluderande tillväxt, lika möjligheter och gemensamma utmaningar – en bredd av erfarenheter är särskilt viktiga vid är särskilt viktiga för de framtida utmaningarna på arbetsmarknaden. Foto: Folio

1. Rättvisa jobb
2. Inkluderande tillväxt
3. Lika möjligheter
4. Gemensamma utmaningar – en bredd av erfarenheter

Rättvisa jobb

Enligt en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning anser över åtta av tio européer att arbetslöshet och sociala orättvisor hör till EU:s största utmaningar. De förväntar sig att en fri marknadsekonomi går hand i hand med ett starkt socialt skydd.

Bland de exempelområden som kan vara viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv och rättvisa jobb som svarar upp mot behoven i samhället i framtiden återfinns goda arbetsvillkor, lika möjligheter, möjligheter till utbildning och kompetensutveckling, tillgång till socialförsäkringssystem samt en väl fungerande social dialog.

Läs mer i diskussionsunderlaget om Europas sociala dimension (april 2017 pdf)

En kvinna står i en verskstadslokal
Arbetslöshet och sociala orättvisor hör till EU:s största utmaningar, enligt en nyligen genomförd Europabarometerundersökning. Foto: Folio

Inkluderande tillväxt

Enligt en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning anser över åtta av tio européer att arbetslöshet och sociala orättvisor hör till EU:s största utmaningar. De förväntar sig att en fri marknadsekonomi går hand i hand med ett starkt socialt skydd.

Bland de exempelområden som kan vara viktiga i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv och rättvisa jobb som svarar upp mot behoven i samhället i framtiden återfinns goda arbetsvillkor, lika möjligheter, möjligheter till utbildning och kompetensutveckling, tillgång till socialförsäkringssystem samt en väl fungerande social dialog.

Läs mer i den ordinarie Eurobarometerundersökningen (Standard Eurobarometer 86, hösten 2016) (pdf på engelska)

Fyra personer sitter och har ett möte inomhus
Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt syftar till att bygga vidare på lösningar på samhällsproblem som finns i och utanför Europa. Foto: Folio

Lika möjligheter

Enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen om Europas framtid anser de flesta av de svarande att ungdomar i Europa kommer att få det svårare än vad deras egen generation har det. Och mer än hälften av alla svarande höll inte med om att alla i deras land ges en chans att lyckas i livet.

När det gäller att skapa motståndskraftiga samhällen råder allt större enighet i EU om att lika möjligheter måste främjas för att säkerställa att alla ges möjlighet till en bra start, att hantera svårigheter samt att förverkliga sin potential. Detta inbegriper jämställdhet mellan kvinnor och män i fråga om karriärmöjligheter, lön, omsorgsansvar samt möjligheter att utvecklas och följa med i den tekniska utvecklingen genom livslångt lärande och kompetensutveckling så att dagens och morgondagens jobb kan matchas. Alla dessa exempelområden kan bli betydelsefulla i arbetet med att stärka enskilda individers egenmakt och skapa mer motståndskraftiga sociala strukturer som med framgång kan anpassas över tid.

Läs mer i den särskilda Eurobarometerundersökningen om Europas framtid (oktober 2016 pdf på engelska)

Gemensamma utmaningar – en bredd av erfarenheter

Tradition och historia har lett till att medlemsstaternas välfärdssystem utformats på olika sätt, och har även påverkat hur dialogen mellan arbetsmarknadens parter fungerar. I många fall behöver dagens välfärdsstater, trots ett flertal pågående reformer, anpassa sig till nya och till stor del aldrig tidigare skådade utmaningar. Där har även arbetsmarknadens parter en viktig roll att spela.

För att kunna möta de globala utmaningarna anser EU-medborgarna, enligt den särskilda Eurobarometerundersökningen om Europas framtid, att det är mycket viktigt att samhället lägger tonvikten på social rättvisa och solidaritet. Att överbrygga klyftorna mellan löften, förväntningar och resultat innebär dock en ständig utmaning på alla ansvarsnivåer. Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt syftar till att bygga vidare på den uppsjö av lösningar på samhällsproblem som finns att tillgå i och utanför Europa.

Läs mer i den särskilda Eurobarometerundersökningen om Europas framtid (oktober 2016) (pdf på engelska)