Lantbruket och torkan

Vårens och sommarens extrema torka har fått konsekvenser för det svenska lantbruket. Regeringen följer utvecklingen nära och fortsätter tillsammans med myndigheter och andra aktörer att hitta lösningar på de utmaningar som uppstår för att underlätta för lantbrukarna framöver.

Sverige har haft en varmare och torrare vår än normalt, samtidigt som vi hade en ovanligt blöt höst, vilket ledde till sämre höstskörd och mindre lager grovfoder än normalt. Detta påverkar jordbruket i landet negativt. Skörden av vallfoder och tillgången till bete för djuren är lägre än normalt. Det gäller även den förväntade spannmålsskörden.

Regeringens arbete och beslut

Regeringen har presenterat ett nationellt krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor för att framför allt täcka upp för den foderbrist och det inkomstbortfall som uppstått hos lantbrukare på grund av torkan. Regeringen och myndigheterna har också möjliggjort för regellättnader på lantbrukarna i denna svåra situation.

400 miljoner kronor för att stärka böndernas likviditet 2018

För att ge lantbrukare med mjölk-, nötkött- och lammproduktion bättre förutsättningar att klara bristen på foder och de ökade kostnader som det innebär skjuter regeringen till 400 miljoner kronor under år 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018.

Pressmeddelande: Extra ändringsbudget med anledning av krispaket till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

60 miljoner i nedsatt kontrollavgift för slakterierna 2018

Regeringen skjuter till 60 miljoner under 2018 för att sänka den avgift som slakterierna betalar för den obligatoriska kontrollen. Genom att hålla nere kostnaderna i slakteriled möjliggör regeringen för minskade kostnader för djurproducenter, vilket kan förbättra deras likviditet under en period med stora ekonomiska utmaningar.

Pressmeddelande: Extra ändringsbudget med anledning av krispaket till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

760 miljoner kronor för ytterligare åtgärder 2019

Under 2019 kommer regeringen att tillskjuta medel för ytterligare åtgärder för att underlätta för jordbruks- och livsmedelssektorn som drabbats av torkan. Utformning av åtgärderna kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och den svenska livsmedelsproduktionen

Pressmeddelande: Miljardpaket till krisdrabbade lantbrukare

Regellättnader och ansökan om förskottsbetalningar

Regeringen och myndigheterna har också arbetat för att se vilka regellättnader och undantag som skulle kunna göras för att förenkla tillvaron för lantbrukarna. Till exempel har Sverige ansökt om höjd förskottsbetalning landsbygdsstödet, Jordbruksverket gett dispenser till ekologiska lantbrukare att använda konventionellt foder och Länsstyrelser har i flera fall erbjudit lantbrukare möjligheten att skörda vallfoder och bete i naturreservat och i nationalparker.

Faktablad: Åtgärder som har vidtagits i arbetet med torkan

Uppdrag att föreslå åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation för skador och ökade kostnader för de inom skogsbruket som drabbats av sommarens särskilt omfattande skogsbränder.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå åtgärder för att kompensera drabbade i skogsbruket för skador med anledning av skogsbränderna sommaren 2018

Möte med Sveriges landshövdingar

Landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman har sammankallat Sveriges landshövdingar för att informera sig om hur arbetet med konsekvenserna av torkan och skogsbränderna fortskrider inom länen och på länsstyrelserna.

Artikel: Möte med landshövdingarna om torkan och skogsbränderna

Mer information om arbetet med att stötta jordbruket

Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar aktivt med att hitta lösningar för att underlätta situationen för drabbade jordbrukare. Det handlar om undantag från regelverk, högre förskottsbetalning från stöd för att underlätta likviditeten med mera. Jordbruksverket har till exempel medgett undantag för att lantbrukarna ska kunna ta foder på gräsmark som annars inte ska skördas. Jordbruksverket är också den myndighet som kommer att ansvara för utbetalningar av majoriteten av de 1,2 miljarder som regeringen har lagt fram för att stötta lantbrukarna.

Om torkan på Jordbruksverkets webbplats

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket samverkar med bland annat Jordbruksverket för att kunna hantera den svåra situationen för lantbrukarna.

Livsmedelsverkets webbplats

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Om torkan på Lantbrukarnas Riksförbunds webbplats