Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Så arbetar myndigheterna mot torkans och värmens konsekvenser

Med anledning av skogsbränderna runt om i landet, den utbredda torkan och den pågående värmeböljan pågår ett intensivt arbete hos räddningstjänst, myndigheter och kommuner. Här hittar du mer information om myndigheternas arbete. Att ha krisberedskap är en del av myndigheternas basuppdrag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB hanterar samordning och nationell prioritering av internationellt stöd. MSB har beredskap dygnet runt och om räddningsledare eller länsstyrelse begär kan MSB hjälpa till med förstärkningsresurser, både i form av materiel och experter. MSB har också löpande dialog med bland annat grannländerna och EU:s kriskoordineringscenter ERCC om internationella resurser.

MSB har bland annat skogsbrandsdepåer (som innehåller slangar, motorsprutor och sexhjulingar m.m.) placerade runt om i landet som används vid flera av bränderna.

Vidare kan MSB bland annat bidra med personal som har kompetens inom samverkan och ledning och kan förstärka aktörens ledningsfunktion.

MSB förstärker staber till berörda länsstyrelser och mottagningen av det internationella stödet. Dessutom stödjer MSB med boendelösningar och hygienanläggning som dusch och toaletter samt med högkapacitetpumpar, resurser som inkluderar medföljande expertis.

På webbplatsen www.krisinformation.se samlas länsstyrelsernas, kommunernas och räddningstjänsternas information om skogsbränderna. Här finns aktuella VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

Krisinformation.se

Försvarsmakten inklusive Hemvärnet

Försvarsmakten lämnar fortsatt stöd med personal och materiel i enlighet med framställda behov.

Mer information på Försvarsmaktens webbplats

Trafikverket

Trafikverket bidrar med materiella och personella resurser för brandsläckning, framför allt bandvagnar med vattentankar och släckningsutrustning samt personal som bemannar denna utrustning. Just nu ger Trafikverket stöd till räddningstjänsten vid flera skogsbränder i Gävleborg, Dalarna och Jämtlands län. Trafiken påverkas i de berörda länen och trafikinformationen uppdateras löpande.

Mer information på Trafikverkets webbplats

Kustbevakningen

Kustbevakningen har särskilt utrustade havsövervakningsplan varav två nu används för att bistå räddningstjänst och MSB med övervakning, dokumentation och med att leda andra flygande resurser i samband med skogsbränderna. Kustbevakningen har även tagit fram särskilda kartor av bränderna.

Mer information på Kustbevakningens webbplats

Polismyndigheten

Polismyndigheten ger lokalt stöd från respektive region och stöd genom poliser från regioner som inte drabbats. Huvuduppdraget för polisen i samband med bränderna är att rädda liv och begränsa skador, vilket innebär att göra avspärrningar, dirigera trafik och evakuera boende enligt beslut av räddningstjänsten. Beslut har fattats gällande nationell särskild händelse på nationella operativa avdelningen, Noa. Detta för att kunna stödja regionerna med nationella delar vid behov samt förbereda för eventuellt beslut gällande nationell särskild händelse. I huvudsak så påverkar bränderna polisregionerna Mitt, Nord och Bergslagen. Polisen har beslutat om resursförstärkning till Region Mitt med ett antal poliser, från bland annat region Öst, Väst, Syd och Stockholm.

Mer information på Polismyndighetens webbplats

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna följer utvecklingen av skogsbränderna och är en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer och den nationella nivån. Länsstyrelserna samordnar även länets information till media och allmänhet. Det är även länsstyrelserna som beslutar om eldningsförbud och informerar allmänheten. Samtliga länsstyrelser följer noga utvecklingen av foder- och vattentillgång i länen. Situationen är mycket kritisk avseende betestillgång och vallskördar i flera län. Ett antal länsstyrelser har lånat ut resurser till andra drabbade län. På länsstyrelsenivå bedömer MSB att det i nuläget finns resurser att hantera de pågående skogsbränderna.

Länsstyrelsernas webbplats

Den kommunala räddningstjänsten

Alla kommunala räddningstjänster bistår utifrån förmåga. Antalet brandmän och annan personal som arbetar med att hantera de pågående bränderna i Sverige varierar hela tiden. Till detta tillkommer ett stort antal frivilliga, hemvärnspersonal, poliser med flera.

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. De har i sitt uppdrag att arbetar för att landets elförsörjning ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället, till exempel bränder. Övervakning av elsystemet sker dygnet runt. Myndigheten följer utvecklingen av de pågående bränderna noga och har dialog med räddningstjänst på plats. Svenska Kraftnät har beredskapsmaterial för återuppbyggnad av elförsörjningen som lånas ut vid behov, till exempel bandvagnar med utrustning för trådlös kommunikation, bland annat Rakel. Dessa så kallade Molos (Mobilt lednings- och sambandstöd) hanteras av FRO (Frivilliga radioorganisationen) på uppdrag av Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnäts webbplats

Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar aktivt med att hitta lösningar för att underlätta situationen för drabbade jordbrukare. Det handlar om undantag från regelverk, högre förskottsbetalning från stöd för att underlätta likviditeten med mera. Jordbruksverket har till exempel medgett undantag för att lantbrukarna ska kunna ta foder på gräsmark som annars inte ska skördas.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats

Livsmedelsverket

I stora delar av landet skapar den långvariga torkan stora problem för jordbruket. Den gör också att alla måste vara sparsamma med dricksvattnet. I dagsläget har omkring 80 kommuner infört bevattningsförbud. Det är alltså minst lika viktigt att spara på det kommunala dricksvattnet som vattnet i en egen brunn. Vattnet behövs till många viktiga verksamheter, som till exempel livsmedelsproduktion, sjukhus och jordbruk.

Livsmedelsverket samverkar med bland annat Jordbruksverket för att kunna hantera den svåra situationen för lantbrukarna.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens roll vid skogsbränder handlar om att stödja bekämpningsarbetet med till exempel kartunderlag, markägarkontakter och utrustning som slang, pumpar och drönare. Skogsstyrelsen kan också bland annat bistå med personella resurser och samordna informationsutbytet mellan skogsbruket, MSB och andra myndigheter och aktörer, samt informera markägare och allmänheten om läget. Skogsstyrelsen kan även utföra inventeringar och erbjuda stöd och rådgivning till drabbade skogsägare.

Mer information på Skogsstyrelsens webbplats

Arbetsmiljöverket

Värme kan påverka uppmärksamheten och omdömet hos arbetstagare som kan leda till att olycksfallsrisken ökar. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ansvarar för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor och har tillsyn över lagstiftningen. Myndigheten informerar nu om relevanta risker, arbetsmiljöansvar, förebyggande åtgärder och gällande regler. Arbetsmiljöverket har exempelvis samlad information kring temperatur och klimat på arbetsplatser på sin webbplats. Myndigheten följer och analyserar utvecklingen för att ha beredskap för ytterligare insatser.
Länk: Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats
Arbetsmarknadens parter bevakar efterlevnaden av arbetsrättslig lagstiftning, såsom semesterlagen, och kollektivavtal, som kan reglera exempelvis arbetstid.

Arbetsmiljöverkets webbplats

SOS Alarm

Svarstiderna på nödnumret 112 ökar och det är ett ansträngt läge. SOS Alarm har höjt sin beredskap till förstärkningsläge, vilket bland annat innebär att ta fram lägesbild varje dag (klockan 06:00, 09.00, 15.00 och 20:30) och kunna sätta in åtgärder vid behov. SOS Alarm uppmanar allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut eller direkt behov av hjälp.

Mer information på SOS Alarms webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap före, under och efter en allvarlig händelse. Socialstyrelsen samverkar med övriga bevakningsansvariga myndigheter med anledning av den rådande värmeböljan och det stora antalet allvarliga skogsbränder som rasar på ett flertal platser över hela landet.

Mer information på Socialstyrelsens webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer i deras arbete för att minska hälsoriskerna kopplat till värmeböljor. Målgrupperna sprider sedan informationen vidare till berörda individer.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige och stöttar i nuläget andra myndigheter med sin kompetens. Myndigheten har bland annat etablerat en så kallad Geo Cell i Färila bemannad med personal och hårdvara såsom datorer, skrivare och plottrar som kan sammanställa, analysera och skriva ut kartor utifrån det behov som finns från till exempel räddningstjänst, polis, länsstyrelsen och MSB. Myndigheten deltar i samverkanskonferenser regionalt och nationella samverkanskonferens myndigheterna emellan.

Lantmäteriets webbplats

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen samverkar med andra myndigheter och samhällets aktörer med löpande lägesinformation när det gäller elektronisk kommunikation. PTS har löpande kontakter med aktörerna i sektorn, samt har kallat till möte med Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG). PTS har också tilldelat spektrumtillstånd till polsk räddningstjänst.

Mer information på Post- och telestyrelsens webbplats

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar med att nå ut till företag och organisationer som arbetar inom besöksnäringen för att de ska kunna informera turister om den allvarliga situationen och det rådandet läget.

Tillväxtverkets webbplats

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har sen ungefär en vecka tillbaka kontinuerlig dialog med MSB om vilket stöd Sjöfartsverket kan ge vid bekämpningen av bränderna runt om i Sverige. Sjöfartsverket stöttar till exempel MSB med samverkansfunktion för samhällets samlade resurser, som innebär övergripande planering, ledning och strategier för systemledning, stabsarbete och resursprioritering av samhällets resurser ur ett nationellt perspektiv, samt med flygspecifik koordinering och logistiskt stöd som kan innebära till exempel optimering av bränsleförsörjning av de flygande resurserna som medverkar.

Mer information på Sjöfartsverkets webbplats

SMHI

SMHI kan utfärda varningar för värme när det väntas en period med mycket eller extremt höga temperaturer. De höga temperaturerna innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. 

Varningar för värme på SMHI:s webbplats

SHMI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samverkar och ger en kontinuerligt uppdaterad bild av risken för vattenbrist i landet i tjänsten "Risk för vattenbrist".

Risk för vattenbrist på SMHI:s webbplats

SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) följer grundvattnets utveckling och publicerar aktuella kartor som visar hur mycket grundvattennivåerna skiljer sig från vad som är normalt för månaden.

Grundvattennivåer på SGU:s webbplats

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har ett nationellt ansvar för tillsynsvägledning om skydd av dricksvatten och skydd av grundvatten samt för vattenverksamhet (dit bland annat uttag av vatten för bevattning kan räknas).

Vägledning om vatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Om vattenbrist på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket informerar övergripande om vattenbrist, torka och vad man själv kan göra.

Om vattenbrist på Naturvårdsverkets webbplats

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar bland annat för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter. Läkemedelsverkets råd om förvaring av läkemedel vid långvarig värme hittas på 1177 Vårdguiden.

Mer information på 1177.se