Skogsbränder

Det har varit flera skogsbränder i landet. Räddningstjänsten har genomfört storartade insatser för att skydda människor, egendomar, skog och samhällets funktionalitet.

Myndigheternas arbete är betydande för att bekämpa bränderna. Men vi har också ett personligt ansvar. På många håll i landet råder eldningsförbud. Det är viktigt att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där man befinner sig.

Regeringens arbete och beslut

Regeringskansliets krishanteringsorganisation är aktiverad och regeringen följer noga händelseutvecklingen. Regeringskansliet har löpande kontakt med de ansvariga myndigheterna.

Regeringen fattar nödvändiga regeringsbeslut. Den 26 juli fattade regeringen beslut om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får begära internationellt bistånd från länder som inte ingår i EU:s civilskyddssamarbete avseende mottagande av stöd med anledning av de pågående skogsbränderna.

Regeringen har också fattat beslut om att MSB ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränderna. Enligt en preliminär bedömning kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor.

Regeringen förstärker resurserna till frivilligorganisationer med 25 miljoner kronor för att kompensera för sådana kostnader som uppstått i deras arbete med bränderna och som inte kan ersättas på annat sätt.

Pressmeddelande: Regeringen har beslutat att MSB får rätt att begära ytterligare internationella brandbekämpningsresurser

Uppdrag till Sjöfartsverket att utreda om och hur deras helikoptrar skulle kunna delta i brandbekämpning

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att se över möjligheterna för deras helikoptrar att kunna användas i brandbekämpning. Sjöfartsverket ska bland annat undersöka vilka tekniska förändringar som kan behöva göras, som exempelvis att utrusta helikoptrar med krokar för vattentankar samt att titta på behovet av utbildning hos helikopterförare.

Pressmeddelande: Regeringen vill kunna bekämpa bränder med Sjöfartsverkets helikoptrar

Nationell samordning av eftersläckningsarbetet

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt. I samordningsuppdraget ingår att:

  • Bistå andra myndigheter och kommuner med information i frågor som rör eftersläckningsarbetet.
  • Underlätta överlämning av ansvaret från räddningstjänst till markägare genom att ta fram samarbetsformer mellan försäkringsbolag, markägare och övriga intressenter inför eftersläckning.
  • Utforma en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare. Stötta länsstyrelser och andra myndigheter samt kommuner i arbetet.

Länsstyrelsen i Jämtlands län får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019 till Näringsdepartementet.

Pressmeddelande: Eftersläckningsarbetet får nationell samordning

Regeringsuppdrag till MSB

Regeringen har den 9 augusti gett MSB i uppdrag att efter erfarenheter från sommarens skogsbränder analysera och redovisa behoven avseende materiel, personalförsörjning och brandbekämpning från luften. Redan den 14 september i år ska MSB redovisa om det finns behov av ökade förstärkningsresurser när det gäller materiel, främst skogsbrandsdepåer. Resten av uppdraget (personella behov samt flyg) ska redovisas senast den 31 januari 2019.

I budgetpropositionen för 2019 kommer regeringen att föreslå att MSB:s resurser utökas med 36 miljoner kronor för att möta det ökade kompetensbehovet. Regeringen kommer att öka MSB:s resurser med målet att öka antalet utbildningsplatser för deltidsbrandmän. (Regeringen har från och med i år ökat MSB:s anslag med 34 miljoner kronor för räddningstjänst och befolkningsskydd inom ramen för civilt försvar.)

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Pressmeddelande: Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

Trafikverket ska säkra beredskapen vid skogsbränder

Trafikverket ska med anledning av sommarens bränder utvärdera sin egen beredskap och möjliga förebyggande åtgärder för att säkra statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder och extremväder.

Pressmeddelande: Trafikverket ska säkra beredskapen vid skogsbränder

Möte med Sveriges landshövdingar

Landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman har sammankallat Sveriges landshövdingar för att informera sig om hur arbetet med konsekvenserna av torkan och skogsbränderna fortskrider inom länen och på länsstyrelserna.

Artikel: Möte med landshövdingarna om torkan och skogsbränderna

Mer information om arbetet med att stoppa skogsbränderna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar berörda myndigheter och stödjer den kommunala räddningstjänsten tillsammans med Försvarsmakten och länsstyrelserna med förstärkningsresurser, både genom materiel, personal och expertis.

Krisinformation.se

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om skogsbränderna på krisinformation.se

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna följer utvecklingen av skogsbränderna och är en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer och den nationella nivån. Länsstyrelserna samordnar länets information till allmänhet och media, beslutar om eldningsförbud och informerar allmänheten på flera språk samt följer tillgången till vatten och har kontinuerlig kontakt med kommunerna.

EU:s civilskyddsmekanism (ERCC)

MSB har aktiverat EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) och därmed möjliggjort stöd från alla 27 EU-länders krismekanismer.

Om EU:s civilskyddsmekanism och vilka länder som stödjer Sverige med flygplan, helikoptrar och brandmän

Emergency Response Coordination Centre (ERCC)

Räddningstjänsten

Ansvaret för räddningsinsatser vid en skogsbrand är kommunalt. Antalet brandmän och annan personal som arbetar med att hantera de pågående bränderna varierar hela tiden. Räddningstjänsten genomför storartade insatser för att skydda människor, egendomar och skog och samhällets funktionalitet.

Försvarsmakten

Om stödet till brandbekämpningen på Försvarsmaktens webbplats

Skogsstyrelsen

Om skogsbränderna på Skogsstyrelsens webbplats

Ansvaret för räddningsinsatser vid skogsbränder

• Ansvaret för räddningsinsatser vid en skogsbrand är kommunalt. Om det behövs omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst kan en länsstyrelse ta över ansvaret för räddningstjänsten och då också utse en räddningsledare.
• Staten, via bland andra länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Kustbevakningen, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Försvarsmakten inklusive Hemvärnet, stödjer den kommunala räddningstjänsten med förstärkningsresurser, både genom materiel och expertis samt i fråga om råd och stöd vid räddningsledning.

Löpande uppdateringar

Denna sida uppdateras löpande. Längst ner på sidan finns datum för publicering och senaste uppdatering.