Värmebölja och hälsa

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Riskgrupper är fram för allt äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer som tar viss medicin.

Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektrum. Effekterna omfattar relativt milda symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, och allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Regeringens arbete

Regeringen följer noga händelseutvecklingen och har löpande kontakter med ansvariga myndigheter. Socialdepartementet har haft möten med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Mötena syftade till att få en uppdaterad lägesbild av myndigheternas arbete samt information om situationen i svensk vård och omsorg med anledning av värmen och bränderna. Samordningsmöten kommer att hållas veckovis så länge den aktuella situationen kvarstår.

Artikel: Värmebölja och hälsa

Socialtjänstens krisberedskap ska utvärderas och rådgivning till sjukvård och äldreomsorg ses över

Den 20 augusti presenterade regeringen flera nya åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap och öka tryggheten i Sverige. Till exempel:

  • Folkhälsomyndigheten ska se över hur de kan förbättra sin rådgivning och stöd inför kommande värmeböljor till sjukvård och äldreomsorg i kommuner och landsting.

Mer information om människors hälsa i samband med värmen

1177 Vårdguiden

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177 Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till värmeböljan.

1177 Vårdguidens webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vården och omsorgen.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats

Livsmedelsverket

Höga temperaturer kan påverka tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel. På Livsmedelsverkets webbplats finns information och råd.

Livsmedelsverkets webbplats

SMHI

SMHI kan utfärda varningar för värme när det väntas en period med mycket eller extremt höga temperaturer.

Varningar för värme på SMHI:s webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap före, under och efter en allvarlig händelse.

Socialstyrelsens arbete med anledning av rådande skogsbränder och värmebölja