Vattennivåer och vattenförsörjning

Problemet med låga grundvattennivåer är inte permanent, men kan bli långvarigt eftersom det kräver riklig nederbörd för att återställa grundvattenmagasinen.

Mätningar från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att situationen inte ser ut att bli lika allvarlig i år som förra sommaren i stora grundvattenmagasin, då det under sommarhalvåret uppstod brist på grundvatten i de sydöstra delarna av landet. Detta på grund av riklig nederbörd under höst och vinter 2017/2018. I framförallt de små grundvattenmagasinen sjunker däremot nivåerna snabbt och är nu mycket under det normala i hela Götaland, i västra och södra Svealand samt delar av Norrland. I övriga delar av landet är nivåerna under de normala förutom delar av Norrbottenskusten där det är normala nivåer.

Regeringens arbete

Regeringen följer händelseutvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelserna har huvudansvar för att kontrollera hur kommunerna följer va-lagen. För enskild vattenförsörjning ansvarar fastighetsägaren.

Inrättandet av vattenskyddsområden

En säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för samhället. Regeringen har därför gett länsstyrelserna ett ökat anslag under åren 2018-2021 med 50 miljoner kronor för inrättande av vattenskyddsområden.

Nationellt projekt för dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen i Sverige kommer att påverkas av klimatförändringarna, oavsett var i landet man bor. Ett nationellt projekt pågår för att ta fram en handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen som stöd till alla dricksvattenproducenter. Arbetet beräknas att vara klart under 2018. Arbetet drivs av Livsmedelsverket i samverkan med andra myndigheter, branschorganisation och representanter från dricksvattenproducenterna. Projektet finansieras av regeringens krisberedskapsanslag genom MSB.

Kunskapskälla om grundvatten utökas

Värmen och torkan de senaste tre åren har inneburit en stor påfrestning på grundvattnet. Regeringen har beslutat att Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska göra det enklare för kommuner, lokalsamhälle och företagare att i första hand digitalt rapportera in uppgifter.

Pressmeddelande: Kunskapskälla om grundvatten utökas

Regeringsuppdrag: Uppdrag att öka kunskapen om tillgången av grundvatten genom att utveckla vissa av myndighetens befintliga nationella databaser

Mer information om vattennivåer och vattenförsörjning

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning (SGU) följer grundvattennivåernas utveckling och publicerar aktuella kartor som visar hur mycket grundvattennivåerna skiljer sig från vad som är normalt för månaden.

Grundvattennivåer på SGU:s webbplats

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ger nationell vägledning om skydd av dricksvatten och skydd av grundvatten samt för vattenverksamhet (dit bland annat uttag av vatten från vattendrag och sjöar för bevattning kan räknas).

Vägledning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Livsmedelsverket

Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket informerar övergripande om vattenbrist, torka och vad man själv kan göra.

Om vattenbrist på Naturvårdsverkets webbplats

SMHI

SMHI och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samverkar och ger en kontinuerligt uppdaterad bild av risken för vattenbrist i landet i tjänsten "Risk för vattenbrist".

Risk för vattenbrist – på SMHI:s webbplats