Regler för elvägar

Publicerad

Elvägar möjliggör överföring av el till fordon för framdrivning och laddning av batterier under färd. Den första permanenta elvägen ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportifrastrukturen för perioden 2018-2029 och beräknas stå färdig i slutet av 2025. Samtidigt planeras hur en etappvis utbyggnad skulle kunna ske.

Foto på en el-lastbil på en väg
Ellastbilar minskar utsläppen från tung trafik Foto: Sten Jasin

Parallellt pågår arbete för att utforma regler för elvägar. Regeringen uppdrog 2020 åt en särskild utredare ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. 

Kommittédirektiv Elvägar

Den 1 september överlämnade Elvägsutredningen sitt betänkande Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) till regeringen.

Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) 

Utredningen har remitterats. Här publiceras inkomna remissvar.

Remiss av Elvägsutredningens betänkande Regler för statliga elvägar

Foto: Region Gävleborg