Reglering av elvägar utreds

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.

Foto på en el-lastbil på en väg
Ellastbilar minskar utsläppen från tung trafik Foto: Sten Jasin

En utgångspunkt ska vara att utbyggnad, vidareutveckling, drift och underhåll av statliga elvägar är ett statligt åtagande på samma sätt som ansvaret för annan statlig transportinfrastruktur. Utgångspunkten ska vidare vara att brukaravgifter ska tas ut för de fordon som använder el på en elväg.

Vidare ska utredaren utgå från att elvägar är undantagna från koncessionsplikt enligt ellagen.

Utredaren ska utarbeta nödvändiga författnings­förslag och redovisa sina förslag senast den 1 september 2021.

Utredarens uppdrag

Utredaren ska lämna författningsförslag som bedöms nödvändiga för att möjliggöra byggande av elvägar och brukarfinansiering av drift och underhåll av elvägar i Sverige.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera i vilken utsträckning elvägar behöver regleras särskilt och hur den regleringen i så fall bör förhålla sig till befintlig reglering av vägar, elektriska anläggningar, elnät och elmarknad,
  • analysera och vid behov föreslå klargöranden av ansvarsfördelningen mellan väghållare och nätägare i fråga om elvägar,
  • föreslå hur kostnaderna för drift och underhåll av elvägar med tillhörande uttagsystem bör fördelas så att avgiften för brukarna blir effektiv och ändamålsenlig,
  • föreslå hur brukaravgifter skulle kunna tas ut och hur ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i systemet, till exempel myndigheter, privata aktörer och brukare ska se ut,
  • identifiera och överväga eventuella behov av regler i fråga om fordon som brukar elvägar, såsom fordonskrav och typgodkännande, och ta fram nödvändiga författningsförslag.

Samtliga analyser och förslag ska utgå ifrån att olika typer av elvägsteknik kan komma att användas. Målsättningen ska vara att de författningsförslag som lämnas blir funktionsbaserade.

Pressmeddelande: Utredare för elvägar utsedd

Kommittédirektiv Elvägar

Foto: Region Gävleborg