Blocköverskridande överenskommelser – hittills i mandatperioden

Regeringen vill utveckla Sverige genom samhällsbygge och samarbete. Ett viktigt led i detta är att göra överenskommelser mellan flera partier i riksdagen. Under mandatperioden har hittills 22 större blocköverskridande överenskommelser presenterats.

 1. Föräldraförsäkringen
  Artikel: Annika Strandhäll om en mer jämställd föräldraförsäkring
 2. Avskaffat vårdnadsbidrag
  Artikel: Nu slopas vårdnadsbidraget
 3. Betygen
  Pressmeddelande: Överenskommelse om målstyrning och utvärdering i grundskolan
 4. Försvaret
  Artikel: Överenskommelse om försvarspolitisk inriktning 2016-2020
 5. Elcertifikaten
  Informationsmaterial: Överenskommelse om försvarspolitisk inriktning 2016-2020
 6. Presstödet
  Pressmeddelande: Proposition om reformerat presstöd överlämnat till riksdagen
 7. Vapenexporten
  Lagrådsremiss: Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
 8. Amorteringskraven
  Pressmeddelande: Förslag till krav på amortering av nya bolån
 9. Irak-insatserna
  Mer om överenskommelsen om Irak-insatserna på riksdagens webbplats
 10. Mali-insatserna
  Mer om överenskommelsen om Mali-insatserna på riksdagens webbplats
 11. Migrationsöverenskommelsen
  Informationsmaterial: Insatser med anledning av flyktingkrisen
 12. Terrorismbekämpning
  Artikel: Överenskommelse kring åtgärder mot terrorism
 13. Ytterligare åtgärder mot terrorism
 14. Klimatpolitiska ramverket
  Pressmeddelande: Miljömålsberedningen föreslår ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet
  Artikel: Det klimatpolitiska ramverket
 15. Energiöverenskommelsen
  Artikel: Överenskommelse om den svenska energipolitiken
 16. Överskottsmålet
  Pressmeddelande: Finansministern kommenterar förslaget om nytt överskottsmål
 17. Livsmedelstrategin
 18. Arbetsrättsliga villkor i upphandlingar
 19. Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner
 20. Förslag om en omreglerad spelmarknad
  Pressmeddelande: Regeringen föreslår en ny spellag och ny lag om skatt på spel
 21. Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav
  Pressmeddelande: Nästa steg i energiöverenskommelsen: Vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav
 22. Reaktorbolagens skadeståndsansvar för skador som skulle följa efter en reaktorolycka ska höjas och att försäkringskraven för reaktorbolagen ska skärpas.
  Pressmeddelande: Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorbolagen

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.