Ekonomi – tre år in i mandatperioden

Svensk ekonomi är i en styrkeposition. Sedan regeringen tillträdde 2014 har stora underskott vänts till överskott samtidigt som angelägna investeringar gjorts i jobb, skola och klimat. Tillväxten ökar, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Välfärden har stärkts med nästan 30 miljarder kronor och skatten för pensionärer har sänkts.

Regeringen har konsekvent satt investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del. Ännu fler ska jobba och tryggheten öka och klimatarbetet ska intensifieras.

Regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 vägleder den ekonomiska politiken. Sedan 2014 har arbetslösheten sjunkit med över 1 procentenhet och 200 000 fler har ett arbete att gå till. Arbetslösheten har särskilt minskat bland unga och ungdomsarbetslösheten är nu den lägsta på 14 år. Sveriges sysselsättningsgrad är den högsta uppmätta någonsin i EU och den högsta i Sverige på 25 år.

Ekonomi – några av regeringens insatser hittills

Regeringens ekonomiska politik ska öka välståndet generellt och samtidigt utjämna klyftorna i samhället. Den svenska modellen kombinerar politik för hög sysselsättning, investeringar i omfördelande välfärd med skatter och transfereringar som minskar inkomstskillnaderna.

Proposition: 2017 års ekonomiska vårproposition

Rapport: Den svenska modellen

För att bättre beskriva ekonomins långsiktiga hållbarhet och utvecklingen av befolkningens livskvalitet har regeringen tagit fram femton nya mått för välstånd. Dessa indikatorer ska utgöra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och grund för att kunna bedöma effekter av regeringens reformer.

Artikel: Nya mått på välstånd

En blocköverskridande överenskommelse har nåtts om förändringar av det finanspolitiska ramverket med ett nytt överskottsmål, ett skuldankare och en förstärkt uppföljning.

Överenskommelse om skuldankare, nytt överskottsmål och förstärkt uppföljning (pdf)

Regeringen har prioriterat arbetet mot skatteflykt och tagit fram ett tiopunktsprogram på området för såväl internationellt som nationellt arbete.

Regeringens arbete för att motverka skatteflykt

Flera satsningar för att motverka överhettningen på bostadsmarknaden har genomförts. Ett amorteringskrav infördes under 2016 och i maj 2017 föreslog Finansinspektionen också att detta ska skärpas ytterligare.

Pressmeddelande: Proposition om amorteringskrav till riksdagen

Regeringen har arbetat för att skapa stabilitet på finansmarknaden. Ett nytt regelverk säkerställer att det är bankens aktieägare och långivare som i första hand får bära eventuella kostnader om en bank ska räddas. Regeringen avser också att föreslå att bankernas avgift till resolutionsreserven justeras.

Pressmeddelande: Nya regler för effektivare hantering av krisande banker

Pressmeddelande: Färdig utformning av resolutionsavgiften presenteras

Regeringen arbetar aktivt för att finansmarknaden ska vara hållbar. Sedan 2016 finns därför ett nytt mål som slår fast att det finansiella systemet ska bidra till hållbar utveckling.

Artikel: Hållbar finansmarknad

Regeringens politik ger förutsättningar för klimatpolitiska och budgetpolitiska mål att samverka.

Regeländringar beslutade den 22 juni 2017

Regeringens har också vidtagit en rad åtgärder för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Ekonomisk jämställdhet

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.