Klimat – tre år in i mandatperioden

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid. Tre år in i mandatperioden har det resulterat i att ett klimatpolitiskt ramverk införts, transportsektorn ställer om från fossilt till hållbara bränslen och elektrifiering, och stora investeringar görs i förnybar energi och energieffektivisering. Genom Klimatklivet har regeringen hittills satsat 2 miljarder kronor på regionala och lokala initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser.

Isabella Lövin cyklar i regnet
Cyklande ministrar. Klimatklivet är en av regeringens viktigaste satsningar för att få igång klimatåtgärder över hela landet. Idag finns klimatklivsprojekt i Sveriges samtliga län inom alltifrån biogas, laddpunkter för elbilar och cykelvägar. Isabella Lövin är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Investeringar sker i bland annat laddstolpar, biogasanläggningar, järnvägsunderhåll och energieffektivisering. Stöd till sol- och vindkraft ökas och målet är 100 procent förnybar elproduktion. Regeringen har gjort de största satsningarna någonsin på klimat- och miljö. I och med de klimat- och miljösatsningar som görs i budgeten för 2018 innebär detta totalt en fördubbling av tidigare regerings klimat- och miljöbudget 2014.
Sverige driver också på klimatarbetet inom EU och ger ett unikt stort bidrag till FN:s gröna klimatfond.

Sverige tar internationellt ledarskap för klimatet och vår klimatpolitik rankas nu som överlägset bäst i EU.

Klimat – några av regeringens satsningar hittills

Ett klimatpolitiskt ramverk

Sverige har antagit en klimatlag och tydliga klimatmål vilket gör att vi nu ligger i framkant i det globala klimatarbetet. Målet är att Sverige senast 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till 2030.

Artikel: Det klimatpolitiska ramverket

Pressmeddelande: Riksdagen antar historiskt klimatpolitiskt ramverk

Ett klimatpolitiskt råd

Beslut om att inrätta ett klimatpolitiskt råd med uppgift att bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen.

Pressmeddelande: Formas blir värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet

Förnybar energi

En blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, för första gången i Sveriges historia, med målet om 100 procent förnybar el till 2040.

Artikel: Överenskommelse om den svenska energipolitiken

Satsningar för att nå 100 procent förnybar energi genom ökat stöd till solceller, stöd till energilagring och satsningar på energieffektivisering av bostäder.

Pressmeddelande: Regeringen främjar lagring av egenproducerad el

Debattartikel: Så gör vi Sverige 100 procent förnybart

En förlängning av elcertifikatsystemen och ett nytt mål till 2030 i överenskommelse med norska regeringen.

Pressmeddelande: Nytt avtal med Norge om elcertifikatsystemet överlämnas till Riksdagen

Klimatklivet

Över 1000 lokala klimatinvesteringar genom Klimatklivet till infrastruktur för att ladda elbilar, satsningar på förnybara bränslen som biogas och andra lokala initiativ för att minska utsläppen. Bland annat har 9200 laddpunkter för elfordon medfinansierats genom klimatklivet.

Pressmeddelande: 1000:e klimatåtgärden beslutad

Pressmeddelande: Klimatklivet utökas och förlängs

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ytterligare en halv miljard på klimatåtgärder

Strategi för hållbar konsumtion

Infört ett reparationsbidrag för till exempel kläder, skor och cyklar.

Debattartikel: Nu lanserar regeringen en strategi för hållbar konsumtion

Ny nationell miljömålsamordnare för näringslivet

Kommitédirektiv:En nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Ökad klimatfinansiering

Ökat stöd för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Pressmeddelande: Mer pengar till klimatanpassning

Med fyra miljarder kronor till FN:s gröna klimatfond är Sverige den största bidragsgivaren i världen per capita.

Gröna klimatfonden

Konsumentens ställning på elmarknaden stärks

Konsumentens ställning på elmarknaden stärks, exempelvis genom att det blir enklare att välja timmätning av el.

Pressmeddelande: Regeringen vill stärka konsumentens ställning på elmarknaden genom en ny lag

Ett fossilfritt Sverige

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner och organisationer som bidrar till att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfria transporter och resor

Pressmeddelande: Biogasproducenter ska få enklare tillgång till naturgasnätet

Kommittédirektiv: Initiativet Fossilfritt Sverige

Hållbar tillväxt och minskad klimatpåverkan från transporter och resor

Samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet, högskola och institut ska säkra den framtida industrins tillväxt, sysselsättning och klimatet.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Pressmeddelande: 70 miljoner kronor till utveckling av nya material från skogen

Beslutat om en Bonus Malus – en bonus till de som köper bilar med låga utsläpp och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp.

Pressmeddelande: Ett bonus–malus-system för nya bilar

Beslutat om ett Bränslebyte för transportsektorn som siktar på 50 procent biodrivmedel till 2030 och ett straffsystem för bilar (Bonus Malus).

Pressmeddelande: Beslut om bränslebytet – långsiktiga styrmedel för biodrivmedel

Pressmeddelande: Bränslebytet - klimatomställning i transportsektorn

Beslutat om en flygskatt så att flyget kan bidra i klimatarbetet genom att stå för sina egna miljökostnader.

Artikel: Förändringar avseende tre remitterade skatteförslag

Beslutat om stöd till förstudier, projekteringsstudier och investeringar inom industrin för att minska de stora utsläpp som sker i samband med förbränning och processer.

Långsiktig satsning för att minska industrins utsläpp av växthusgaser

 

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.

Mer om miljö och klimat