Migration och etablering – tre år in i mandatperioden

Sedan regeringen tillträdde 2014 har många insatser gjorts för att klara flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige samt för att upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Regeringen arbetar också för en jämnare fördelning av flyktingar inom EU och för att EU:s framtida asylsystem ska vara rättssäkert och värna asylrätten.

Ylva Johansson pratar med en man i en verkstad
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson på besök på Utbildning Nord i Övertorneå. Utbildning Nord anordnar yrkesutbildning inom bland annat teknik, bygg och hantverk och genomför också validering av yrkeskompetens. Foto: Pär Skoglund/Regeringskansliet

Den viktigaste åtgärden för att motverka segregation är att öka sysselsättningen. Alla som kan jobba ska jobba och i dag är sysselsättningen hos utrikesfödda för låg. Regeringen har lagt om politiken för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Andelen som lämnar etableringsuppdrag för arbete eller studier har ökat sedan 2013 och sysselsättningen bland utrikes födda är den högsta på 12 år.

Migration och etablering – några av regeringens åtgärder hittills

Här är några exempel på insatser som genomförts hittills under mandatperioden.

Migration – några av regeringens åtgärder hittills

Tillfällig lag med tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsad anhöriginvandring och skärpt försörjningskrav har införts.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Pressmeddelande: Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Regeringens åtgärder för ett bättre fungerande återvändande, till exempel skärpt lagstiftning och bättre myndighetssamverkan.

Pressmeddelande: Regeringens åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som har gjorts.

Pressmeddelande: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Tillfällig lag för uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå har införts.

Pressmeddelande: Studerande på gymnasienivå ska kunna få längre uppehållstillstånd

Åtgärder för att möjliggöra familjeåterförening för syrier. Regeringen har till exempel fattat beslut om att göra det möjligt att ansöka om familjeåterförening på ambassaden i Khartoum, dit exempelvis syrier normalt kan resa utan visum.

Pressmeddelande: Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening

Regeringen har ökat anslaget till Migrationsverket samt gett flera uppdrag i syfte att minska handläggningstiderna vid asylprövning, bland annat i regleringsbreven.

Uppdrag att förkorta tiden från asylansökan till återvändande

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag att effektivisera handläggningen av asylmål

Korta handläggningstiden för asylansökan

Gränskontroller vid inre gräns har införts och förlängts flera gånger. Samtidigt har id-kontrollerna som regeringen införde i början av 2016, kunnat avskaffas.

Artikel: Frågor och svar om id-kontroller och gränskontroller

Pressmeddelande: Gränskontroller vid inre gräns förlängs

Pressmeddelande: Regeringen skärper gränskontrollerna

Ett nationellt kunskapscentrum för frågor om ensamkommande barn har inrättats vid Socialstyrelsen. Syftet är att sprida kunskap, metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn.

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga inrättas

Etablering – några av regeringens åtgärder hittills

Fokus på jobb från dag ett.

Pressmeddelande: Nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet

Artikel: Tidiga insatser för asylsökande

Pressmeddelande: Utbildningsplikt för nyanlända

Pressmeddelande: Åtgärder för att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Tillfälligt kommunbidrag för att ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen.

Frågor och svar – ensamkommande som fyller 18 år

Ökade anslag gör att civilsamhället i ökad utsträckning deltar i arbetet med att möta nyanlända.

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten.

Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Insatser för ett hållbart mottagande av nyanlända. Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända.

Beslut fattat om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

 

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.

Mer om migration och etablering