Miljö – tre år in i mandatperioden

Sedan regeringen tillträdde 2014 har miljöbudgeten varit den största i svensk historia. Ökade investeringar har gjorts i gång-, cykel och kollektivtrafik och i skötsel och skydd av värdefull natur. Stora satsningar har också gjorts för en bättre havsmiljö, med fokus på att minska mängden plast i våra hav.

Karolina Skog ute i skogen
Miljöminister Karolina Skog besöker Jämtland för att ta del av resultat av regeringens satsningar på värdefull natur. Foto: Claes Ahlström/Länsstyrelsen Jämtland

En hörnsten i regeringens klimat- och miljöpolitik är att det ska vara lätt att göra rätt, politiken formas därför för att göra det billigare att vara miljövän och dyrare att förorena. Sedan regeringen tillträdde har takten i arbetet med att nå miljömålen ökat.

Miljö – några av regeringens satsningar hittills

Bättre havsmiljö

Sverige ökar skyddet av marina områden och satsar på bättre havsmiljö och minskad marin nedskräpning.

Pressmeddelande: Stor satsning på rent hav

Artikel: Plast i haven – ett omfattande miljöproblem

Pressmeddelande: Fler steg för att minska plastens negativa miljöeffekter

Pressmeddelande: Fiske ska regleras i fler skyddade områden

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna.

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringens mål är att en ökad andel godstransporter ska gå på järnväg och sjöfart. Det ska bli enklare för transportköpare att göra miljö- och klimatsmarta val.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ECO-bonussystem för sjöfarten

Pressmeddelande: Regeringen fortsätter sitt arbete med regelförenkling inom sjöfarten

En nationell cykelstrategi

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.

Pressmeddelande: En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling

En cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. Samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet, högskola och institut ska säkra den framtida industrins tillväxt, sysselsättning och klimatet.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Artikel: Utredning föreslår mer cirkulär ekonomi och mindre avfall

Artikel: Strategi för hållbar konsumtion

En livsmedelstrategi för jobb och hållbar tillväxt

Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt och värden för hela samhället.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

En giftfri vardag

Regeringen har stärkt insatserna för en giftfri vardag. Särskilt viktigt är det att skydda barn och ungdomar då de är extra känsliga för risker som kopplas till gifter i vardagsmiljön.

Artikel: Strategi för en giftfri vardag

Pressmeddelande: Farliga ämnen ska bort från barnens miljö

Pressmeddelande: Regeringen vill ha centrum för giftfria produkter

SOU: Substitution i Centrum - stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar

Hållbara stadsmiljöer

Gång-, cykel- och kollektivtrafik gynnas av regeringens miljardsatsning på hållbara stadsmiljöer.

Debattartikel: Ökad cykling en strategisk framtidsfråga

Pressmeddelande: Miljardsatsning på stadsmiljöavtal ska ge hållbara stadsmiljöer

Transportinfrastruktur

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Artikel: Rätt investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden

Proposition: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (2016/17:21)

Ett nationellt skogsprogram

Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

 

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.

Mer om miljö och klimat