Skola – tre år in i mandatperioden

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Regeringen har sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. För 2017 är satsningarna uppe i mer än 11 miljarder kronor i särskilda satsningar riktade till skolan. Tre år in i mandatperioden har detta resulterat i 20 000 fler anställda i skolan, högre personaltäthet i förskoleklass och lågstadiet, de minsta barngrupperna i förskolan på 25 år, höjda löner och en bättre arbetsmiljö för fler lärare. Kunskapsresultaten ökar i internationella mätningar. Målet är en likvärdig skola där inget barn lämnas efter.

 • Gustav Fridolin och elever som räcker upp handen i ett klassrum.

  Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans alla ämnen. Här besöker utbildningsminister Gustav Fridolin Grönkullaskolan i Sundbyberg för att ta emot utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti.

  Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

 • Anna Ekström och Stefan Löfven med elever

  Ett viktigt mål för regeringen är att alla ska ha en fullföljd gymnasieutbildning. Här inviger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och statsminister Stefan Löfven yrkesgymnasiet Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

  Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

 • Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson pratar med en lärare i ett klassrum.

  Lärarlönelyftet är en statlig satsning på 3 miljarder kronor per år som ger 65 000 lärare i snitt 2 600 kr mer i månaden. Här är utbildningsminister Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning på besök i ett klassrum.

  Foto: Regeringskansliet

Flera viktiga underliggande trender har vänt sedan regeringen tillträdde 2014. 20 000 fler anställda i skolan gör att personaltätheten nu ökar – trots större barnkullar. Regeringen ger också stöd till de skolor och elever som har det allra tuffast för att vända den utvecklingen. Antalet sökande och antagna till lärarutbildningarna ökar. Möjligheterna till ett livslångt lärande har ökat genom regeringens satsning på kunskapslyftet, och ett stort antal utbildningsplatser inom bland annat universitet och högskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och folkhögskola.

Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola – några av regeringens satsningar hittills

Här är några exempel på satsningar som genomförts hittills under mandatperioden.

En likvärdig och jämlik skola

Förutsättningarna för alla elever ska stärkas. Det är nyckeln till en likvärdig skola och höjda kunskapsresultat.

SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Pressmeddelande: Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola

Kunskapslyftet ger fler möjlighet ta del av utbildning

Kunskapslyftet omfattar så här långt 70 000 platser, yrkesvux, yrkeshögskola, folkhögskola och den första större utbyggnaden av högskolan på 10 år.

Kunskapslyftet

Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är en statlig satsning på 3 miljarder kronor per år som ger 65 000 lärare i snitt 2 600 kr mer i månaden.

Lärarlönelyftet

Fullföljd gymnasieutbildning och förutsättningar att nå kunskapskrav

Ett viktigt mål för regeringen är att alla ska ha en fullföljd gymnasieutbildning.

SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

Alla elever ska ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för respektive utbildning. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram riktade till huvudmän och skolor.

Pressmeddelande: Nya nationella skolutvecklingsprogram

Mer idrott och hälsa på schemat

Undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019. Det är en av åtgärderna i " Samling för daglig rörelse" som rör skolan.

Pressmeddelande: Samling för daglig rörelse

Branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen

Försöksverksamhet med branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen.

Pressmeddelande: Försöksverksamhet med branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen

Obligatorisk prao

Regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan.

Pressmeddelande: Regeringen vill införa obligatorisk prao i högstadiet

Bättre stöd för elever med neuropsykiatriska svårigheter

Pressmeddelande: Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter

Satsningar på elevhälsa, läxhjälp och skolbibliotek

Satsningar på elevhälsa, läxhjälp, skolbibliotek och upprustning av skollokaler och skolgårdar.

Pressmeddelande: Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola

Pressmeddelande: Stödmaterial till huvudmän som anordnar lovskola

Pressmeddelande: Ideella föreningar får ökade anslag för läxhjälp

Pressmeddelande: Regeringen avsätter 15 miljoner för ökad bemanning av skolbibliotek

Fler anställda, mindre barngrupper och bättre lärarutbildning

Fler anställda i skolan, mindre barngrupper i förskolan och på fritids samt fler platser och höjd kvalitet på lärarutbildningarna.

Artikel: Investering för fler anställda i skolan och fler platser på lärarutbildningen

Pressmeddelande: Barngrupper i förskolan ska minskas utifrån riktmärke

Pressmeddelande: Investering för fler anställda i skolan och fler platser på lärarutbildningen

Artikel: Framtidens lärarförsörjning

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Regeringen föreslår att det införs en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Pressmeddelande: Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Digitalisering av nationella prov

För att effektivisera provhanteringen och för att öka rättvisa i betygssystemet föreslår regeringen att de nationella proven och bedömningsstöden digitaliseras.

Pressmeddelande: Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämställd utbildning

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.

Mer om skola och utbildning