Trygghet och försvar – tre år in i mandatperioden

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Sedan regeringen tillträdde 2014 har därför stora satsningar gjorts på polisen, det brottsförebyggande arbetet, terrorismbekämpning och mot organiserad brottslighet. Många insatser genomförs också inom det militära och civila försvaret.

  • Stefan Löfven skakar hand med poliser

    Sedan regeringen tillträdde har stora satsningar på polisen gjorts. Här tackar statsminister Stefan Löfven poliser för deras insats i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017.

    Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

  • Peter Hultqvist hälsar på grönklädda soldater

    Regeringen beslutade i december 2014 att åter göra det möjligt för Försvarsmakten att kalla in personal till repetitionsutbildning för att öka den operativa förmåga hos förbanden. Försvarsminister Peter Hultqvist träffade i november 2016 inkallade soldater på Göta Ingenjörsregemente Ing 2 i Eksjö som genomförde repetitionsutbildning.

    Foto: Regeringskansliet

Insatser mot organiserad brottslighet, fler poliser, skärpta straff och brottsförebyggande program ska öka tryggheten, särskilt i socialt utsatta områden. Insatserna mot mäns våld mot kvinnor och mot hedersförtryck har också stärkts. Nationella strategier mot terrorism och för informations- och cybersäkerhet har presenterats.

I ett spänt omvärldsläge behöver Sverige stärka försvaret för att öka vår trygghet. Regeringen har slutit blocköverskridande överenskommelser i riksdagen för att öka Sveriges försvarsförmåga. Åtgärder har vidtagits för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och för att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Bland annat har värnplikten återaktiverats, internationella samarbeten fördjupats och beslut tagits om återupptagen totalförsvarsplanering.

Ökad trygghet – några av regeringens satsningar hittills

Ökade resurser till polisen

Polisen har fått ökade resurser och arbetsuppgifterna har renodlats.

Pressmeddelande: Historisk satsning på polisen

Pressmeddelande: Förstärkning av polisverksamheten

Pressmeddelande: Budgetförstärkningar till Polisen och Säkerhetspolisen

Pressmeddelande: Polisen tillförs 283 miljoner kronor

Pressmeddelande: Ökade befogenheter för civilanställda inom polisen

En samlad insats mot organiserad brottslighet

En långsiktig och samlad insats mot organiserad brottslighet som hittills resulterat i ett 30-tal lagar och förordningar.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar en samlad insats mot organiserad brottslighet

Artikel: Regeringens samlade insats mot organiserad brottslighet

Åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

Pressmeddelande: Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

Pressmeddelande: Åtgärder mot bilbränder och kriminalitet i utsatta områden

Artikel: Tillsammans mot brott - inslussning

Nationell strategi mot terrorism

En nationell strategi mot terrorism har tagits fram och en särskild utredare har fått i uppdrag att se över terrorismlagstiftningen.

Pressmeddelande: Sveriges nya strategi mot terrorism

Pressmeddelande: En ändamålsenlig och effektiv terrorismlagstiftning
Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Brottsförebyggande arbete

En särskild satsning på det brottsförebyggande arbetet, med utökade resurser och ett samlat program som spänner över flera politikområden.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar nytt brottsförebyggande program

Satsning på brottsförebyggande arbete

Insatser mot mäns våld mot kvinnor

Insatser mot mäns våld mot kvinnor har över åren stärkts och många åtgärder har genomförts.

Pressmeddelande: Utveckling av förebyggande insatser mot våld i nära relationer

Pressmeddelande: Ny strategi mot mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – regeringens insatser

Pressmeddelande: Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Nationell strategi för informations- och cybersäkerhet

Pressmeddelande: Ny informations- och cybersäkerhetsstrategi

Stärkt skydd mot näthat

Flera insatser för att stärka skyddet mot näthat har genomförts.

Pressmeddelande: Regeringen stärker skyddet mot näthat

Pressmeddelande: Nationell plan för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet

Samling mot hot och hat

Ny kommunikationslösning för blåljusaktörer

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Ett bättre försvar– några av regeringens satsningar hittills

Återaktivering av värnplikten

Skyldighet att mönstra och att fullgöra grundutbildning med värnplikt har återinförts.

Pressmeddelande: Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning

Artikel: Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt

Ökad operativ förmåga i krigsförbanden

Artikel: Regeringsbeslut om Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020

Artikel: Regeringsbeslut om Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020

Pressmeddelande: Nytt lätt torpedsystem ska förstärka marinstridskrafterna

Artikel: Försvarsmakten får helikopter för ubåtsjakt

Artikel: Gotlands försvar stärks

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om nya ubåtar

Samlad förmåga i totalförsvaret

Ny planering för totalförsvaret, det vill säga både det militära och civila försvaret, för att kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Artikel: Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering

Pressmeddelande: Regeringen höjer ambitionen i arbetet med att stärka totalförsvaret

Pressmeddelande: Regeringen beslutar att se över hur skyddet för totalförsvarsverksamhet kan förbättras

Fördjupat internationellt samarbete

Regeringen arbetar för fördjupade samarbeten med andra länder och organisationer. Beslut har tagits för att Sverige kunna verka tillsammans med andra och ge och ta emot stöd.

Artikel: Sverige och Finland ska utveckla gemensam marin stridsgrupp

Pressmeddelande: Utredning om förutsättningarna för fördjupat försvarssamarbete

 

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.