Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Välfärd – tre år in i mandatperioden

Satsningar på välfärd bygger ett jämlikt och jämställt Sverige. Sjukvården och omsorgen ska vara modern, jämlik och tillgänglig och finnas där när du behöver den. Sedan regeringen tillträdde 2014 har den största permanenta välfärdssatsningen på decennier genomförts. 100 000 fler personer har anställts i välfärden.

  • Annika Strandhäll tillsammans med medarbetare på företaget

    Socialminister Annika Strandhäll besöker textilserviceföretaget TvNo i Norrköping som arbetat långsiktigt för att minska sjukfrånvaron.

    Foto: Regeringskansliet

  • Åsa Regnér pratar med en äldre man i en korridor.

    Regeringen satsar på stärkt kompetensförsörjning och ökad kvalitet inom äldreomsorgen. På bilden besöker Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Hälleborgs äldreboende i Västerås.

    Foto: Sören Andersson / Regeringskansliet

Utöver resursförstärkningar till välfärdsverksamheter såsom sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten har regeringen gjort satsningar för att förbättra personalens villkor. Avgifter har tagits bort och den ekonomiska situationen har förbättrats för barnfamiljer och äldre.

En jämlik och jämställd välfärd – några av regeringens satsningar hittills

Här är några exempel på välfärdssatsningar som regeringen har genomfört hittills under mandatperioden.

Sjukvård

Regeringen investerar 2015-2019 totalt 3,5 miljarder kronor i förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa samt en halv miljard kronor per år för att korta väntetiderna i cancervården

Artikel: Insatser för kvinnors hälsa

Satsning på kortare väntetider inom cancervården

Regeringen gör en mängd olika insatser för att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.  Bland annat har regeringen satsat på en särskilt professionsmiljard.

Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård

Regeringen arbetar aktivt med att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

En modern, tillgänglig och jämlik vård

Folkhälsa

Regeringen har tillsatt en kommission för jämlik hälsa för att ta fram en strategi för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Den lämnade nyligen sin slutrapport.

SOU: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

Idrott

Regeringen har höjt anslagen till idrottsrörelsen. Från 2018 planeras anslaget att vara 227 miljoner kronor högre än vid mandatperiodens början.

Pressmeddelande: Ur budgetpropositionen för 2016: Mer pengar till idrottsrörelsen

Socialförsäkringar

Regeringen har lanserat och implementerat ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukskrivning och fått parterna att sluta överenskommelser om friska arbetsplatser samt avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Pressmeddelande: Regeringen välkomnar parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal

Pressmeddelande: Samling för friska arbetsplatser

Artikel: Avskaffa bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och arbetslivsintroduktion

Regeringen har infört en tredje reserverad månad, höjt grundnivån i föräldraförsäkringen och tillsatt en utredning för en mer jämställd och modern föräldraförsäkring.

Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Pressmeddelande: Budgetreformer för ökad jämlikhet och jämställdhet

Pressmeddelande: Regeringen gör helhetsöversyn av föräldraförsäkringen

Regeringen har höjt bostadstillägget för pensionärer, påbörjat avskaffandet av pensionärsskatten och tillsatt en utredning av hela grundskyddet i pensionssystemet

Artikel: Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Pressmeddelande: I dag påbörjas översynen av grundskyddet för pensionärerna

Jämställdhet

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär bland annat att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser.

Feministisk regering

Makt, mål och medel – skrivelse om jämställdhetspolitiken inklusive strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor och inrättande av en jämställdhetsmyndighet

Social omsorg

Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Mänskliga rättigheter

Barnkonventionens väg mot svensk lag

Tre år in i mandatperioden – genvägar

Tre år in i mandatperioden samlar regeringen de viktigaste reformerna och initiativen inom olika områden.