Mål för utrikes- och säkerhetspolitik

Målet för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik är att säkerställa vårt lands intressen i förbindelserna med andra länder.

Sveriges utrikespolitik är inriktad på bred internationell samverkan och samarbete tillsammans med våra nära grannar, inom Europeiska unionen och som en mer aktiv medlem i Förenta nationerna.

Sverige verkar även för en förbättrad europeisk dialog med andra regioner och länder. En nära transatlantisk samverkan mellan EU och USA av särskild betydelse.

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige är inte med i någon militär allians. Sverige kommer dock inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land.

Samtidigt som situationen i närområdet gör det nödvändigt att förstärka Sveriges försvarsförmåga vidareutvecklar vi våra militära samarbeten. Vi gör det med Finland, med våra andra nordiska grannländer, med de baltiska länderna, med våra europeiska partners, med USA och med Nato. Sverige ska fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE.