Sanktioner mot Myanmar (Burma)

Beskrivning av sanktionerna

Efter hävandet av merparten av sanktionerna i april/maj 2013 kvarstår ett vapenembargo samt ett embargo mot produkter som kan användas för internt förtryck.

Det innebär att det råder förbud mot försäljning, leverans m.m. till Myanmar av vapen och likartad materiel samt utrustning som kan användas för internt förtryck. Det är även förbjudet att lämna tekniskt och finansiellt bistånd med anknytning till sådana produkter. Vissa undantag kan medges, bland annat för humanitärt bruk, för myndigheternas upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, eller för användande inom institutionsbyggande eller krisförebyggande åtgärder som utförs av FN eller EU m.m.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras numera genom rådsbeslut 2013/184/GUSP från den 22 april 2013 som upphäver tidigare gällande rådsbeslut. Sanktionerna har därefter förlängts, senast till och med 30 april 2018 (genom rådsbeslut 2017/734/GUSP). De unionsrättsliga delarna av sanktionerna regleras i rådsförordningen (EU) nr 401/2013 som även den ersätter en tidigare förordning.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Tidigare var ett antal svenska myndigheter utsedda till behöriga myndigheter med uppgifter antingen enligt den då gällande förordningen eller direkt enligt svensk lag. Dessa uppgifter har numera upphört.

Frågor om de sanktionstyper som finns kvar, nämligen vapenembargot och förbudet att exportera utrustning som kan användas för internt förtryck, kan besvaras av Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

EU införde i oktober 1996 olika typer av sanktioner mot Myanmar (Burma) och dess ledning på grund av svåra brister vad gäller demokrati och kränkningar av mänskliga rättigheter. Sanktionerna syftade till att öka trycket mot militärregimen i landet att tillmötesgå det internationella samfundets krav på dessa områden. De riktade sig även mot personer, företag och industrigrenar som genom sin verksamhet direkt eller indirekt utgjorde stöd för regimen. Sanktionerna har årligen förlängts och dessutom reviderats vid ett flertal tillfällen. Omfattningen av åtgärderna utökades därigenom successivt med anledning av bristen på framsteg i fråga om demokratisering och regimens fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

I april 2011 skedde några mindre justeringar i sanktionerna mot bakgrund av att landet tagit vissa steg mot ett nominellt civilt styre. Ytterligare mindre lättnader vidtogs i februari 2012. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen och som en uppmuntran till fortsatta reformer i riktning mot demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna beslutade EU i april 2012 att suspendera merparten av åtgärderna mot Burma, med undantag för förbudet att exportera krigsmateriel m.m. I april 2013 togs beslut att upphäva de delar av sanktionerna som varit suspenderade, eftersom fortsatta steg mot demokratisering tagits. Endast vapenembargot och embargot mot produkter som kan användas för internt förtryck kvarstår därefter.

 

Kontakt

Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén