Sanktioner från 2014 med anledning av hot mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

Här följer beskrivning av sanktionerna som infördes innan invasionen av Ukraina 2022.

Reserestriktioner

Förbud råder mot inresa till eller transitering genom EU för fysiska personer som listats som ansvariga för handlingar som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, som aktivt stödjer eller genomför handlingar eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas stabilitet och säkerhet, eller som förhindrar internationella organisationers arbete i Ukraina. Vilka personer som omfattas av reserestriktionerna framgår av en förteckning i bilagan till relevanta rådsbeslut (se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan).

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras av personer som listats som ansvariga för handlingar som innebär hot mot och undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, som aktivt stödjer eller genomför handlingar eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas stabilitet och säkerhet, eller som förhindrar internationella organisationers arbete i Ukraina ska frysas. Detsamma gäller fysiska och juridiska personer och enheter som har koppling till sådana personer. Vidare kan frysning av tillgångar genomföras för listade juridiska personer, enheter och organ på Krim eller i Sevastopol vars ägarskap har överförts i strid med ukrainsk rätt, samt juridiska personer, enheter och organ som har dragit nytta av att så skett. Frysning av tillgångar kan även ske för fysiska eller juridiska personer eller enheter som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, de ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina.

Inte heller får några tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga till förmån för sådana personer eller enheter som fått sina tillgångar frysta. Vissa undantag kan beviljas, bl.a. för utgifter för livets nödtorft. Vilka personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna framgår av en förteckning i bilagan till relevanta rådsförordningar (se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan).

Förbud mot transaktioner med överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade av vissa ryska finansinstitut, försvarsindustriföretag och oljebolag

Det är förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja, förmedla, bistå vid utfärdandet av eller på andra sätt hantera överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och liknande finansiella instrument med en löptid på över 90 dagar, som har utfärdats efter den 1 augusti 2014, och med en löptid på över 30 dagar om de har utfärdats efter den 12 september 2014, av vissa förtecknade ryska finansinstitut som har mer än 50 procent offentligt ägande. Samma förbud gäller för hanteringen av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en löptid på över 30 dagar som har utfärdats efter den 12 september av vissa förtecknade ryska företag inom försvarsindustrisektorn samt vissa förtecknade större ryska oljebolag med mer än 50 procent offentligt ägande. (För dessa förteckningar, se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan).

Det är även förbjudet att utföra motsvarande handlingar med sådana finansiella instrument som har utfärdats av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför EU och som till mer än 50 procent ägs av någon av de i förteckningen utpekade finansinstituten, försvarsindustriföretagen och oljebolagen. Förbudet avser även enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, sådana enheter.

Det råder även från 12 september 2014 förbud mot att direkt eller indirekt ge lån till ovan nämnda företag på längre löptid än 30 dagar. Undantagna från förbudet är lån och krediter som avser handelsfinansiering. Särskilda regler gäller för utbetalningar av lån som avtalats före den 12 september.

Vapenembargo rörande export och import

Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera vapen och vapenrelaterad materiel, inklusive exempelvis militära fordon och reservdelar, av alla slag till Ryssland.

Det är även förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd som rör militär verksamhet, vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag till fysiska eller juridiska personer i eller för användning i Ryssland.

Det är vidare förbjudet att från Ryssland importera, köpa eller transportera vapen och vapenrelaterad materiel.

Förbuden påverkar inte fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 augusti 2014, eller som rör reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom EU.

Den 9 oktober 2015 infördes ett undantag från vapenembargot. Handel med Ryssland avseende raketbränslet hydrazin och två derivat tillåts nu under vissa specificerade omständigheter, trots att dessa ämnen är upptagna på EU:s gemensamma militära förteckning. (För dessa specificerade omständigheter, se förteckning via EU Sanctions Map och EUR-Lex, länkar nedan).

Förbud mot försäljning, export m.m. av produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Det är förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla användningsområden (PDA-produkter) till någon i Ryssland när de är avsedda för militär användning eller för militära slutanvändare där. Samma förbud gäller gentemot nio förtecknade ryska företag inom försvarsindustrisektorn. De produkter som omfattas är de som förtecknas i bilaga I till EU:s stående förordning om PDA-produkter (EGF 428/2009, se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan).

Det är även förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd som rör PDA-produkter till någon i Ryssland om de är avsedda för militär användning där eller för militär slutanvändare där respektive de angivna försvarsindustriföretagen.

Förbuden påverkar inte fullgörandet av avtal eller överenskommelser som ingicks före den 1 augusti 2014 vad gäller militär användning eller militära slutanvändare respektive som ingicks före den 12 september vad gäller de angivna försvarsindustriföretagen.

Tillståndsplikt för försäljning, export av viss teknik lämpad för prospektering och utvinning av olja i vissa fall och för skifferoljeprojekt

Det krävs tillstånd av behörig myndighet för att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera viss teknik enligt förteckning (se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan) till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller något annat land, om tekniken är avsedd för användning i Ryssland. Detta anges omfatta även landets exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel. Produkterna har utvalts såsom lämpade för oljeprospektering och oljeutvinning offshore i arktiska områden, på djupare vatten än 150 meter eller i skifferoljeprojekt enligt viss närmare definition.

Tillstånd ska vägras om försäljningen etc. bedöms avse projekt som gäller de angivna typerna av verksamhet.

Tillstånd kan dock beviljas om det gäller fullgörandet av förpliktelser enligt ett avtal som ingicks före den 1 augusti 2014.

Motsvarande tillståndsplikt gäller för tillhandahållande av tekniskt och finansiellt bistånd rörande den tillståndspliktiga tekniken.

Särskilda regler gäller i situationer som hotar miljön.

Förbud mot tillhandahållande av vissa tjänster till delar av oljeindustrin

Det är förbjudet att tillhandahålla kringtjänster i form av borrning, borrhålsprovning, geofysisk borrhålsmätning (loggning) och färdigställande samt leverans av flytande farkoster när det gäller oljeprospektering och oljeproduktion på djupare vatten än 150 meter och offshore i Arktis samt vid skifferoljeprojekt enligt särskild definition i Ryssland. Ryssland anges i detta sammanhang omfatta även landets exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.

Förbudet gäller inte fullgörandet av avtal som ingåtts före den 12 september 2014.

Särskilda regler gäller i situationer som hotar miljön.

Relevanta EU-dokument

De sektoriellt inriktade sanktionerna mot Ryssland med anledning av de ryska åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina regleras i rådsbeslut 2014/512/GUSP. För att genomföra förbudet mot import m.m. av vapen från Ryssland har regeringen utfärdat föreskrifter i förordningen SFS 2014:1448 den 15 december 2014. För att genomföra förbudet mot import m.m. av vapen från Ryssland har regeringen utfärdat föreskrifter i förordningen SFS 2014:1448. Förbudet att exportera vapen m.m. till Ryssland genomförs genom Sveriges krigsmateriellagstiftning.

De unionsrättsliga delarna av dessa sektorsvisa sanktioner regleras i EU-förordning 833/2014 (med en korrigering senare publicerad i EUT). EU-kommissionen har den 16 december 2014 publicerat en not med riktlinjer för genomförandet av främst de finansiella reglerna i förordningarna. Aktuella rättsakter kan laddas ned via EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan). Den svenska förordningen 2014:1448 kan laddas ned via länk nedan.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargon och förbudet rörande produkter med dubbla användningsområden är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Kommerskollegium är ansvarig myndighet för tillståndsgivningen för export m.m. av viss teknik som lämpar sig för användning i oljeindustrin.

Finansinspektionen är behörig myndighet för undantag från frysning av tillgångar för betalning av förvaltningskostnader.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Individuellt riktade sanktioner

Den 6 mars 2014 fördömde EU:s stats- och regeringschefer kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och uppmanade Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina väpnade styrkor till de områden där de är permanent stationerade, i enlighet med relevanta avtal. De uppmanade även Ryska federationen att omedelbart ge tillträde åt internationella observatörer.

En lokal så kallad "folkomröstning" om självständighet arrangerades den 16 mars på Krim i strid med Ukrainas konstitution. Den 18 mars annekterade Ryssland, i strid med internationell rätt, Krim och staden Sevastopol som nya delar av Ryssland.

Mot bakgrund av denna händelseutveckling beslutade EU:s ministerråd den 17 mars 2014 att införa riktade restriktiva åtgärder (sanktioner) mot personer som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt till dem kopplade fysiska och juridiska personer. Sanktionerna omfattar reserestriktioner och frysning av tillgångar. Den ursprungliga listan omfattade 21 personer. Mot bakgrund av det successivt förvärrade säkerhetsläget i östra och södra Ukraina jämte frånvaron av ryska åtgärder för att upphöra med destabiliseringen av landet har EU därefter vid ett par tillfällen dels utvidgat kriterierna för vilka de restriktiva åtgärderna kan sättas in emot, dels vid ett antal tillfällen kompletterat listan med ytterligare namn.

Efter utvidgningar den 12 maj och 18 juli 2014 kan i dagsläget restriktiva åtgärder riktas mot fysiska personer som är ansvariga för eller aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende eller stabilitet och säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är förbundna med dem. Därtill kan åtgärder riktas mot juridiska personer, enheter och organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, samt mot juridiska personer, enheter och organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte. Riktade åtgärder kan vidtas även mot juridiska personer, enheter och organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt mot fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina. Slutligen kan även fysiska och juridiska personer, enheter och organ som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbassregionen i Ukraina omfattas av de restriktiva åtgärderna.

Sektorsvisa sanktioner

En ny typ av sanktioner har kommit till användning från slutet av juli 2014 vid sidan av de ovan beskrivna individuellt riktade åtgärderna.

Den 22 juli 2014 uppmanade EU:s stats- och regeringschefer Ryssland att aktivt använda sitt inflytande över de olagligt beväpnade grupperna i östra Ukraina för att säkra fullständigt, omedelbart och säkert tillträde till platsen där Malaysian Airlines flygning MH17 slog ner i Donetsk den 17 juli, samt att fullständigt samarbeta med den oberoende utredningen. Man uppmanade även Ryssland att stoppa flödet av vapen in i Ukraina samt att dra tillbaka sina extra styrkor från de ryska gränsområdena mot Ukraina.

Den 31 juli 2014 beslutade EU:s ministerråd att införa ytterligare restriktiva åtgärder inriktade på olika sektorer i Ryssland med hänsyn till det fortsatta ryska agerandet för att destabilisera situationen i Ukraina.

De nya restriktiva åtgärderna innebar ett förbud mot hantering av vissa finansiella instrument utgivna av fem förtecknade ryska finansinstitut med stort offentligt ägande. Åtgärderna innefattade vidare ett vapenembargo, embargo på export m.m. av produkter med dubbla användningsområden till militären i Ryssland samt tillståndskrav för export m.m. till Ryssland av vissa varor och teknik som används av oljeindustrin. Därvid ska tillstånd vägras när produkterna är avsedda för prospektering och utvinning av olja på djupt vatten, i arktiska områden eller för skifferoljeprojekt.

Med hänsyn till Rysslands fortsatta aggression mot Ukraina skärpte EU:s ministerråd den 8 september 2014 de sektorsvisa restriktiva åtgärder som införts den 31 juli. Förbudet mot hantering av vissa finansiella instrument utvidgades till att gälla också sådana som utgivits av tre ryska företag inom försvarsindustrin och tre inom oljeindustrin. Ett kompletterande förbud att ge lån till de utpekade bankerna och företagen infördes vidare, med undantag för lån i samband med handelsfinansiering. Embargot på export m.m. av produkter med dubbla användningsområden vidgades till att förutom militären också gälla nio företag inom försvarsindustrin. De restriktiva åtgärderna mot oljeindustrin kompletterades med ett förbud att ge vissa tjänster till de nämnda delarna av denna.

De restriktiva åtgärderna mot vissa sektorer i Ryssland preciserades och kompletterades något genom beslut den 4 december 2014. I mars 2015 kopplade Europeiska rådet de sektoriella sanktionerna till uppfyllandet av Minsk-överenskommelsen.

Kontakt