Sanktioner från 2014 med anledning av situationen i Ukraina

Här följer beskrivning av sanktionerna som infördes innan invasionen av Ukraina 2022.

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som ägs eller kontrolleras av personer vilka identifierats som ansvariga för förskingring av ukrainska statliga tillgångar eller som bär ansvar för brott mot de mänskliga rättigheterna i Ukraina ska frysas. Detsamma gäller personer och enheter som har koppling till sådana personer. Inte heller får några tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga till förmån för sådana personer och enheter. Vissa undantag kan beviljas, bl.a. för grundläggande behov. Ansvariga för förskingring anses personer vara som är föremål för undersökning av de ukrainska myndigheterna för förskingring av statliga medel, eller medhjälp därtill, eller för maktmissbruk i syfte att tillvinna sig eller annan fördelar och därmed förorsaka förluster för statskassan, eller medhjälp därtill. Vilka personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna framgår av en förteckning i bilagan till relevanta rådsförordningar (se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan). Femton personer finns för närvarande uppförda på listan såsom utpekade för förskingring.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras i rådsbeslut 2014/119/GUSP av den 5 mars 2014 och EU-förordning 208/2014 antagen samma dag. Vilka personer som omfattas framgår av bilaga 1 till förordningen. Kriterierna för att föras upp på listan preciserades och kompletterades genom rådsbeslut 2015/143/GUSP och EU-förordning 2015/138 den 29 januari 2015. Sanktionerna har sedan förlängts varje år i mars månad.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos fysiska personer, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer och enheter, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt kan bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Den 20 februari 2014 sammanträdde EU:s utrikesministrar i ett extrainsatt rådsmöte som sammankallats med anledning av den våldsamma utvecklingen i Ukraina, då ukrainska säkerhetsstyrkor besköt fredliga demonstranter på Majdan-torget i Kiev och hundratals människor dog. Rådet manade bland annat till ett omedelbart slut på våldet, full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Efter det att en ny regering tillträtt i Ukraina samlades EU:s utrikesministrar till ytterligare ett extrainsatt rådsmöte den 3 mars 2014. Rådet beslutade då att restriktiva åtgärder i form av frysning av tillgångar skulle sättas in och inriktas på dels sådana personer som utpekats som ansvariga för förskingring av ukrainska statliga tillgångar, syftande till senare återförande av dessa tillgångar, dels sådana personer som bär ansvar för övergrepp mot mänskliga rättigheter i Ukraina. Dessa sanktioner operationaliserades den 5 mars 2014. Vissa förtydliganden och kompletteringar av kriterierna för att kunna bli föremål för frysning av tillgångar skedde i januari 2015. Sanktionerna är föremål för löpande översyn.

Kontakt