Sanktioner från 2014 som svar på Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol

Här följer beskrivning av sanktionerna som infördes innan invasionen av Ukraina 2022.

Beskrivning av sanktionerna

Importförbud

Det är förbjudet att till EU importera varor med ursprung från Krim och Sevastopol samt att direkt eller indirekt finansiera sådan import eller lämna finansiellt bistånd eller försäkring eller återförsäkring i samband med sådan import. Undantagen från förbudet är import av varor som har kontrollerats av ukrainska myndigheter och som har erhållit ett ursprungsintyg från dessa.

Exportförbud för viss utrustning och teknik till infrastrukturprojekt och utvinning av olja, gas och mineraler

Det är förbjudet att direkt eller indirekt till Krim eller Sevastopol, eller för användning där, sälja, leverera, överföra eller exportera viss utrustning eller teknik som lämpar sig för användning inom transport-, telekom- eller energisektorn, eller för utvinning av olja, gas och mineraler. Vilka produkter som omfattas av dessa förbud förtecknas i en bilaga till relevant EU-förordning (se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan).

Det är även förbjudet att leverera tekniskt eller finansiellt bistånd avseende sådan utrustning och teknik.

Fram till den 21 mars 2015 påverkar inte förbudet fullgörandet av avtal som ingåtts före den 20 december 2014, förutsatt att behörig myndighet underrättats om detta minst fem arbetsdagar i förväg. Undantag från förbuden kan beviljas av behörig myndighet bl.a. till förmån för sjukhus, hälsovård och utbildning samt i situationer som hotar miljö och hälsa.

Investeringsförbud

Inga lån eller krediter får beviljas för skapande, förvärv eller utveckling av enheter (t ex företag) på Krim och i Sevastopol. Det är förbjudet att förvärva ägarandelar till sådana enheter och att utvidga existerande ägarandelar och att upprätta samriskföretag med enheter där. Det är också förbjudet att förvärva mark eller utvidga markförvärv på Krim och i Sevastopol.

Det finns också ett förbud mot att ge investeringstjänster avseende sådant som är förbjudet.

Investeringsförbuden påverkar inte fullgörandet av förpliktelser som ingåtts genom avtal slutna före den 20 december 2014 förutsatt att behörig myndighet underrättats senast fem dagar i förväg.

Undantag från förbuden kan beviljas av behörig myndighet bl.a. till förmån för sjukhus, hälsovård och utbildning samt i situationer som hotar miljö och hälsa.

Förbud mot tekniskt bistånd, förmedlings-, bygg- och ingenjörstjänster

Det är förbjudet att ge denna typ av tjänster om de direkt berör infrastruktur på Krim eller i Sevastopol inom sektorerna transport, telekommunikationer, energi samt prospektering och utvinning av olja, gas och mineralresurser.

Detta förbud påverkar inte fullgörande före den 21 mars 2015 av förpliktelser som ingåtts genom avtal slutna före den 20 december 2014.

Förbud mot turismrelaterade tjänster

Det är förbjudet att ge tjänster som direkt relaterar till turismaktiviteter på Krim eller i Sevastopol. Däribland nämns särskilt ett förbud för kryssningsfartyg under EU-lands flagg eller som ägs eller opereras av person inom EU att anlöpa någon av de hamnar på Krim och i Sevastopol som förtecknats i bilaga till relevant EU-förordning (se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan).

Förbudet gäller inte ett fartyg som löper in i eller lägger till i en hamn av hänsyn till sjösäkerheten i en nödsituation. Den behöriga myndigheten ska underrättas om det relevanta fallet då ett fartyg löpt in eller lagt till i hamn inom fem arbetsdagar.

Detta förbud påverkar inte fullgörande före den 21 mars 2015 av förpliktelser enligt avtal som slutits före den 20 december 2014 förutsatt att behörig myndighet underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.

Relevanta EU-dokument

Importförbudet regleras i rådsbeslut 2014/386 och unionsrättsligt av EU-förordning 692/2014. Exportförbudet samt investeringsförbudet infördes därefter genom rådsbeslut 2014/507/GUSP och unionsrättsligt av EU-förordning 825/2014. Flertalet av dessa tillkommande regler har emellertid ersatts genom regler i två rättsakter – rådsbeslut 2014/933/GUSP och EU-förordning 1351/2014

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Behörig svensk myndighet för att motta underrättelser om avsikten att fullfölja förpliktelser i avtal ingångna före visst datum är Kommerskollegium. Kollegiet är också behörig myndighet för att lämna tillstånd att genomföra annars förbjudna aktiviteter i vissa undantagsfall.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Vid ett möte den 20–21 mars 2014 fördömde det Europeiska rådet Rysslands olagliga annektering av den autonoma ukrainska regionen Krim samt staden Sevastopol, som utgör en egen enhet. I detta underströk rådet att EU inte kommer att erkänna annekteringen. Därför skulle vissa restriktioner införas vad gäller ekonomi, handel och finansiella förhållanden. Den 27 mars 2014 antog FN:s generalförsamling resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet vari bl.a. betonades att den folkomröstning på Krim som hade organiserats den 16 mars saknade giltighet och alla stater uppmanades att inte erkänna några förändringar av Krims och Sevastopols ställning.

Som ett led i EU:s politik till stöd för Ukrainas territoriella integritet och för icke-erkännande av den olagliga annekteringen antog EU den 23 juni 2014 ett förbud mot import av varor med ursprung från Krim och Sevastopol samt ett förbud mot finansiellt bistånd samt försäkring och återförsäkring i samband med sådan import. Den 30 juli utökades förbuden till att omfatta försäljning, export m.m. till Krim och Sevastopol, eller för användning där, av viss utrustning och teknik som lämpar sig för användning inom vissa infrastruktursektorer (transport, telekom och energi) eller exploatering av olje- och mineralresurser samt anslutande tekniskt och finansiellt bistånd. Samtidigt infördes ett förbud mot investeringar i dessa sektorer.

Med hänvisning till att den olagliga annekteringen fortsatte skärpte EU sanktionerna mot Krim och Sevastopol den 18 december 2014. Investeringsförbudet gjordes totalt och exportförbudet utvidgades något. Vissa tjänster i förhållande till de ovan nämnda infrastruktursektorerna förbjöds, och ett förbud infördes mot tjänster som direkt relaterar till turistaktiviteter på Krim och i Sevastopol. Humanitära undantag från sanktionerna finns för hälso- och sjukvård samt utbildningssektorn.

Det är förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i en verksamhet som syftar till att kringgå de olika förbuden.

Kontakt