Sanktioner mot Belarus

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Det är förbjudet att till Belarus sälja, leverera, överföra eller exportera vapen och annat liknande material liksom utrustning som kan användas för internt förtryck. Det är även förbjudet att tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd som rör sådana varor. Vissa undantag råder bland annat när det gäller utrustning för EU:s och FN:s krishanteringsoperationer. Ett undantag från embargot mot utrustning som kan användas för internt förtryck råder för skidskytteutrustning.

Individuellt riktade restriktiva åtgärder (reserestriktioner och frysning av tillgångar)

Den krets av personer, enheter och organ som kan bli föremål för sanktioner beskrivs i detalj i rättsakterna men kan i korthet sammanfattas enligt följande. Personer med ansvar (1) för fyra uppmärksammade fall av försvinnanden under åren 1999 och 2000; (2) för valfusk, allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, repression mot fredliga demonstrationer i samband med parlamentsvalet och folkomröstningen i oktober 2004; (3) för valfusk och repressiva åtgärder mot opposition och civilsamhälle i samband med presidentvalet i mars 2006; (4) för valfusk och repressiva åtgärder mot opposition och civilsamhälle och media i samband med presidentvalet i december 2010; (5) för allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, repression av civilsamhälle och politisk opposition i allmänhet, samt (6) personer och företag som gynnas av eller stödjer Lukasjenkoregimen exempelvis genom finansiering.

Idag omfattas fyra personer av individuellt riktade restriktiva åtgärder. Dessa har listats mot bakgrund av att de anses vara ansvariga för fyra uppmärksammade fall av försvinnanden under åren 1999 och 2000 (kategori 1 enligt sammanfattningen ovan).

Reserestriktioner

EU:s medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att de personer för vilka sanktioner tillämpas reser in i eller genom deras territorier. Undantag kan göras bland annat när brådskande humanitära behov föreligger eller för deltagande i mellanstatliga möten där man för en politisk dialog som direkt främjar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Belarus, enligt en särskild procedur som finns beskriven i rättsakterna.

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de personer eller enheter för vilka sanktioner tillämpas ska frysas inom EU. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för dem som berörs. Undantag kan beviljas i vissa situationer, bland annat för medel som är nödvändiga för att täcka grundläggande levnadsomkostnader.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras i rådsbeslut 2012/642/GUSP. De unionsrättsliga delarna av sanktionerna regleras i rådsförordning (EG) 765/2006, med de ändringar som framgår i rådets vidare förordningar och genomförandeförordningar.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Finansinspektionen, Försäkringskassan, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Kommerskollegium att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till de restriktiva åtgärderna avseende Belarus.

Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter är ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna.

Försäkringskassan hanterar frågor om undantag vid frysning av tillgångar såvitt gäller fysiska personer, dock inte frågor som rör rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium hanterar frågor om undantag vid frysning av tillgångar såvitt gäller företag och andra juridiska personer, dock inte frågor som rör rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen mottar uppgifter om frysta konton och beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar i frågor som rör rutinmässig förvaltning.

Inspektionen för strategiska produkter hanterar frågor om undantag från förbudet att leverera utrustning som kan användas för internt förtryck samt vissa frågor rörande undantag för tjänster i anslutning till enligt vapenembargot förbjudna varor.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

I september 2004 fattade EU:s ministerråd beslut om att införa reserestriktioner mot vissa tjänstemän i Belarus som misstänktes för inblandning i fyra personers försvinnanden under åren 1999 och 2000. I december samma år utvidgades åtgärderna till att också omfatta personer med ansvar för oegentligheter samt allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, genom angrepp på fredliga demonstranter, i samband med parlamentsvalet och folkomröstningen i landet i oktober 2004.

Efter presidentvalet i Belarus i mars 2006 beslutade EU:s ministerråd att införa viseringsförbud även mot de belarusiska ledare och tjänstemän, däribland president Lukasjenka, som bar ansvar för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val och för repressalier mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. I maj samma år beslutade EU att också frysa tillgångarna för ett stort antal belarusiska tjänstemän.

För att uppmuntra till reformer och underlätta EU:s kritiska dialog med Belarus, och efter att de sista internationellt erkända politiska fångarna släppts, beslutade EU:s utrikesministrar i oktober 2008 att tillfälligt suspendera reserestriktionerna för ett antal belarusiska företrädare, inklusive president Lukasjenka. Suspenderingen gällde dock inte för de personer som misstänktes vara delaktiga i de politiska försvinnandena åren 1999 och 2000 och inte heller ordföranden i Belarus centrala valkommission. Suspenderingen, som kombinerades med en förstärkt engagemangspolitik i syfte att främja demokratiska reformer, kom sedan att gälla till och med hösten 2010.

Den 19 december 2010 genomfördes presidentval i Belarus, som fick stark kritik av OSSE:s valobservatörsmission. Valet följdes av demonstrationer, vilka under valnatten brutalt slogs ner av belarusiska myndigheter. Över 600 personer frihetsberövades, däribland sju presidentkandidater. Det oproportionerliga våld som användes mot oppositionella, oberoende media samt representanter från det civila samhället fördömdes kraftigt av det internationella samfundet. Till följd härav beslutade EU:s ministerråd i januari 2011 att häva suspenderingen av reserestriktionerna för samtliga personer på listan och att införa riktade reserestriktioner och frysning av tillgångar mot ett antal personer med ansvar för valfusk och repressalier mot oppositionella i samband med presidentvalet 2010. I mars, maj, juni, oktober och december 2011 fattade rådet beslut om att utöka listan över personer som omfattades av restriktionerna. Samma år beslutade rådet även att införa ett vapenembargo mot Belarus.

I januari 2012 fastslog rådet att sanktionerna mot Belarus, utöver de grunder som beskrivs ovan, även skulle kunna omfatta restriktioner mot personer, enheter eller organ som bär ansvar för allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna eller för repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som gynnas av eller stödjer Lukasjenkas regim. I februari 2012 beslutade rådet att vissa personer skulle omfattas av de restriktiva åtgärderna utifrån någon av dessa nya grunder och i mars 2012 lades ytterligare personer och enheter till.

Den 15 oktober 2012 beslutade rådet att förlänga sanktionerna mot Belarus till och med den 31 oktober 2013 med hänsyn till att situationen avseende demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatlighet inte förbättrats och att parlamentsvalet den 28 september 2012 inte genomförts i enlighet med internationella normer. I oktober 2014 förlängdes sanktionerna till den 31 oktober 2015.

Mot bakgrund av att samtliga politiska fångar i Belarus släppts den 22 augusti 2015 samt för att uppmuntra till en positiv utveckling avseende mänskliga rättigheter och demokrati beslutade rådet den 29 oktober 2015 att förlänga de restriktiva åtgärderna med fyra månader till och med den 29 februari 2016 samtidigt som de riktade restriktiva åtgärderna suspenderades under samma period för samtliga listade utom för de fyra individer som listats med anledning av inblandning i de ouppklarade politiska försvinnanden som ägde rum under åren 1999 och 2000. Ingen suspendering genomfördes avseende vapenembargot.

Efter vidare översyn beslutade rådet den 25 februari 2016 om en förlängning innebärande fortsatt tillämpning av vissa restriktiva åtgärder till och med den 28 februari 2017. Beslutet innebar en förlängning av sanktionerna avseende de fyra personer som anses vara ansvariga för fyra uppmärksammade fall av försvinnanden under åren 1999 och 2000, och en förlängning av vapenembargot. Sanktionerna upphörde samtidigt för de personer och enheter vars listningar tidigare varit suspenderade. De restriktiva åtgärderna, innefattande sanktionerna mot de fyra personerna och ett vapenembargo, förlängdes genom ett rådsbeslut den 27 februari 2017 med ett år till och med den 28 februari 2018. Samtidigt infördes i embargobestämmelserna rörande utrustning som kan användas för internt förtryck ett undantag för skidskytteutrustning.

Sanktionerna är föremål för löpande översyn och förlängs årsvis.

Kontakt