Sanktioner mot Burundi

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Reserestriktionerna innebär förbud mot inresa och transitering i EU:s medlemsstater för enskilda som är inblandade i aktiviteter som allvarligt undergräver demokrati eller hindrar försöken att nå en politisk lösning i Burundi, t ex genom våldshandlingar, förtryck eller uppmaningar till våld. Vilka som omfattas av reserestriktionerna framgår av förteckningen i bilagan till rådsbeslut 2015/1763/GUSP, se EU Sanctions Map och EUR-Lex. Inreseförbudet gäller inte mot egna medborgare eftersom detta skulle strida mot rätten att återvända till sitt eget medborgarskapsland. Vidare görs undantag för reserestriktionerna när de står i strid med förpliktelser enligt internationell rätt, t ex överenskommelser om immunitet. Vidare kan undantag beviljas av rådet t ex till följd av brådskande humanitära skäl eller, i särskilda undantagsfall, för deltagande i mellanstatliga möten som direkt främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, inklusive mänskliga rättigheter och demokrati. En särskild procedur gäller för dessa dispenser, se art. 1 p. 2–8 i rådsbeslut 2015/1763/GUSP.

Frysning av tillgångar

Restriktionerna innebär att alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av individer, enheter eller organ som förtecknas ska frysas. Förteckningen finns i bilagan till rådsbeslut 2015/1763/GUSP samt bilaga 1 till rådsförordning (EU) 2015/1755. Penningmedel eller ekonomiska resurser får inte heller direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för dem som finns uppförda på förteckningen. Undantag kan beviljas bland annat för medel som är nödvändiga för att täcka grundläggande levnadsomkostnader och för utgifter som ska täcka juridiska kostnader.

Relevanta EU-dokument

EU:s restriktiva åtgärder mot Burundi upprättades genom rådsbeslut 2015/1763/GUSP samt rådsförordning (EU) 2015/1755.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund

Mot bakgrund av den fortsatt försämrade politiska utvecklingen i Burundi beslutade EU den 1 oktober 2015 att införa riktade restriktiva åtgärder mot vissa ledande personer i Burundi. Sanktionerna utgör ett led i EU:s strategier för att underlätta en politisk lösning på krisen i landet. 

Sanktionerna riktas mot individer, enheter och organ som (1) undergräver demokratin eller hindrar försöken att nå en politisk lösning i Burundi, även genom våldshandlingar, förtryck eller uppmaningar till våld (2) deltar i planeringen, ledningen eller utförandet av handlingar som kränker internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, beroende på vad som är tillämpligt, eller som innebär en kränkning av de mänskliga rättigheterna i Burundi, eller (3) har anknytning till dem som avses i (1) och (2). 

EU har beslutat om restriktiva åtgärder mot personer i Burundi som uppfyller ovanstående kriterier.