Sanktioner mot Centralafrikanska republiken

Beskrivning av sanktionerna

1. Vapenembargo

Det är förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla, försälja eller överföra vapen samt relaterad materiel, inklusive ammunition, militära fordon och utrustning, paramilitär utrustning eller tillhörande reservdelar till Centralafrikanska republiken. Det är även förbjudet att erbjuda tekniskt och finansiellt bistånd i anslutning till vapenembargot. Undantaget från embargot är försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och tillhörande material som endast är avsedd för användning av olika internationella styrkor och andra fredsbevarande insatser i landet. För att bl.a. hantera frågor om vapenembargot har FN inrättat en sanktionskommitté för Centralafrikanska republiken. Undantag från vapenembargot måste i förväg godkännas av sanktionskommittén. Medlemsstaterna har mandat att omhänderta varor som omfattas av vapenembargot.

2. Reserestriktioner

Det är förbjudet för personer som utpekats av FN:s sanktionskommitté och som på denna grund listats av EU att resa in till, eller passera genom, EU. Personer som kan bli föremål för listning är bland andra de som deltar i handlingar som undergräver freden, säkerheten eller stabiliteten i Centralafrikanska republiken, som bryter mot vapenembargot, som stödjer väpnade grupper eller kriminella nätverk med vapen eller på annat sätt, som på något sätt deltagit i brott mot mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt, som värvar eller använder barnsoldater eller som hindrar humanitära hjälpsändningar.

3. Frysning av tillgångar

Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör personer eller enheter som utpekats av FN:s sanktionskommitté och som på denna grund listats av EU ska frysas. Det är även förbjudet att ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande för dem. Kriterierna för listning av personer och, i förekommande fall, enheter är desamma som för reserestriktioner. Vissa undantag från frysning kan medges för bland annat humanitära ändamål.

Relevanta EU-dokument

Vapenembargot infördes genom rådets beslut 2013/798/GUSP den 23 december 2013. Genom rådets beslut 2015/739/GUSP den 7 maj 2015 gjordes vissa justeringar, i enlighet med beslut från FN:s säkerhetsråd. Bland annat gavs medlemsstaterna mandat att omhänderta varor som omfattas av vapenembargot. Ytterligare justeringar infördes genom genomförandeförordning 2015/1488. Genom EU:s rådsbeslut 2016/564 den 12 april 2016, gjordes en förändring i undantag till vapenembargot liksom i kriterierna för att frysa tillgångar.

Möjligheten att införa reserestriktioner mot personer och frysningar av tillgångar mot personer och enheter, i bägge fallen efter beslut om listning av FN:s sanktionskommitté för Centralafrikanska republiken, lades till genom rådets beslut 2014/125/GUSP den 10 mars 2014. De första namnen lades till genom rådets genomförandebeslut 2014/382 den 23 juni 2014. Motiveringar och personuppgifter kompletterades senare genom rådets genomförandebeslut 2014/863/GUSP den 1 december 2014. Vissa tillägg till listningskriterierna gjordes genom rådets beslut 2015/739/GUSP den 7 maj 2015. Genom rådets genomförandeförordning 2015/1485 den 3 september 2015, genomförandebeslut 2015/2454 den 23 december 2015, genomförandebeslut 2015/2459 den 24 december 2015, genomförandebeslut 2016/360 den 11 mars, genomförandeförordning 2016/354 den 12 mars 2016, genomförandeförordning 2016/1442 den 31 augusti 2016 samt genomförandebeslut 2016/1446 den 31 augusti 2016 lades ytterligare personer och enheter till och uppgifter om dessa kompletterades.

De unionsrättsliga delarna av vapenembargot samt möjligheten att frysa tillgångar regleras i rådets förordning 224/2014 den 10 mars 2014, vilken har anpassats genom rådets förordning 2015/734 den 7 maj 2015 och rådets förordning 2016/555 den 11 april 2016. De för frysning listade personerna infördes genom genomförandeförordning 691/2014 den 23 juni 2014, se numera genomförandeförordning 1276/2014.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Ansvariga myndigheter

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargon är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Kommerskollegium är behörig myndighet frågor om undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer.

Undantag från frysning av tillgångar avseende fysiska personer kan beviljas av Försäkringskassan.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen, som även är behörig myndighet för undantag från frysning av tillgångar för betalning avförvaltningskostnader.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Våldsamheter i Centralafrikanska republiken har pågått sedan slutet av 2012. Våldet intensifierades i mars 2013 då rebellgruppen Séléka störtade den sittande regeringen och utropade sin egen ledare Michel Djotodia till president. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch har rebeller med anknytning till Séléka sedan dess gjort sig skyldiga till grova brott mot civilbefolkningen såsom plundring, summariska avrättningar, våldtäkter och tortyr.

Som motreaktion mot Sélékas övergrepp bildades självförsvarsgrupper i Centralafrikanska republiken vid namn Anti-Balaka. Dessa blandade sig med avhoppade militärer och kriminella gäng och började i sin tur begå övergrepp mot civila. Landets egen armé är i upplösning och har ingen förmåga att skydda den egna befolkningen.

FN:s flyktingorgan UNHCR har bedömt att det finns ca en halv miljon internflyktingar i landet varav en femtedel befinner sig i huvudstaden Bangui. Den humanitära situationen är svår och det finns ett stort behov av humanitär hjälp utifrån. På grund av säkerhetsläget har hjälporganisationer haft svårt att bistå lokalbefolkningen med mat och andra förnödenheter.

När Djotodia med våld tog makten i början av 2013 reagerade Afrikanska unionen genom att utesluta Centralafrikanska republiken som medlem.

Mot bakgrund av de eskalerande våldsamheterna i Centralafrikanska republiken antog FN:s säkerhetsråd den 5 december 2013 resolution 2127 (2013). Genom resolutionen beslutades bland annat om mandat till Afrikanska unionens insats MISCA för att skydda civilbefolkningen i Centralafrikanska republiken och till franska trupper att bidra till detta. Vidare infördes ett vapenembargo mot landet och mandat gavs till franska trupper att stödja den afrikanska insatsen MISCA i skyddet av civila.

Den 28 januari 2014 antog säkerhetsrådet resolution 2134 (2014). Genom resolutionen skapades möjligheten att införa riktade restriktiva åtgärder i form av reserestriktioner och frysning av tillgångar mot personer - och i förekommande fall även enheter - som av FN:s sanktionskommitté anses svara upp mot angivna listningskriterier för åtgärderna. I maj 2014 listades tre personer av FN för sådana restriktiva åtgärder. Den 22 januari 2015 antog säkerhetsrådet resolution 2196, genom vilken vissa justeringar i listningskriterierna gjordes. Dessa justeringar infördes i EU genom rådsbeslut 2015/739/GUSP och rådsförordning 2015/734.

I mars 2015 listades flertalet personer av FN:s sanktionskommitté vilket genomfördes av EU genom genomförandeförordning 2015/1485. I december 2015 listades ett antal personer och personuppgifter uppdaterades för en redan listad person. Dessa tillägg och justeringar genomfördes av EU genom rådsbeslut 2015/2454 och genomförandeförordning 2015/2459. I mars 2016 listades ytterligare personer av FN:s sanktionskommitté vilket genomfördes av EU genom genomförandeförordning 2016/354.

Förteckningarna är föremål för löpande översyn. Den senaste ändringen av EU:s förteckning skedde den 31 augusti 2016 via antagandet av genomförandeförordning 2016/1442 samt genomförandebeslut 2016/1446, vilka medförde två nya listningar.

Sanktionerna löper på obegränsat tid, vilket innebär att de gäller fram till att något annat beslutas.

Resolutionerna kan laddas ner här nedan.

EU har genomfört de av FN beslutade sanktionerna. Se vidare under relevanta EU-dokument.

 

Kontakt

Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén