Sanktioner mot Egypten

Beskrivning av sanktionerna

Frysning av tillgångar

Alla tillgångar som tillhör personer som är ansvariga för förskingring av egyptiska statliga tillgångar samt fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som är associerade med dem och som uppförts på EU:s sanktionslista ska frysas. Vidare får inga tillgångar eller ekonomiska resurser göras tillgängliga för dessa personer. Undantag kan dock medges i vissa fall, till exempel av humanitära skäl. Vidare får frysta tillgångar frigöras i vissa fall vid verkställighet av dom m.m. för att underlätta återförande till den egyptiska staten.

Listan över personer som fått sina tillgångar frysta framgår av bilagan till rådsförordning (EU) nr 270/2011, se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan)

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna infördes genom rådsbeslut 2011/172/GUSP av den 21 mars 2011. Beslutet har därefter kompletterats och årligen förlängts. Rådsbesluten genomförs i EU-rätten genom rådsförordningarna (EU) nr 270/2011 och 1099/2012.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Finansinspektionen och Försäkringskassan att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till de restriktiva åtgärderna avseende Egypten.

Finansinspektionen mottar uppgifter om frysta konton och beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar i frågor som rör rutinmässig förvaltning.

Försäkringskassan beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar vad avser fysiska personer, dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Egyptens president Hosni Mubarak och flera ministrar tvingades avgå till följd av omfattande folkliga demonstrationer i februari 2011. Egyptiska myndigheter har inlett rättsliga åtgärder mot flera av dessa personer och deras närstående såsom misstänkta för att ha förskingrat den egyptiska statens egendom. Mot bakgrund härav beslutade EU den 21 mars 2011 att införa riktade sanktioner, i form av frysning av tillgångar, mot personer i den tidigare statsledningen och deras närstående som är föremål för rättsliga åtgärder från de egyptiska myndigheternas sida. Sanktionerna har därefter förlängts och är föremål för löpande översyn.

Kontakt