Sanktioner mot Eritrea

Beskrivning av sanktionerna

1. Vapenembargo

Det råder förbud mot försäljning eller leverans av vapen och likartad materiel till Eritrea. Motsvarande förbud gäller för tekniskt och finansiellt bistånd i anslutning till sådana produkter. Vapenembargot gäller inte skyddsdräkter som tillfälligt exporteras till Eritrea av FN-personal, företrädare för media samt humanitär personal och biståndsarbetare enbart för deras personliga bruk. Vapenembargot gäller inte heller leveranser av icke-dödande militär utrustning avsedd endast för humanitärt bruk eller som skydd som sker efter förhandsgodkännande från FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Somalia och Eritrea.

Inspektionsregim

Alla medlemsstater uppmanas att på deras territorium, inklusive hamnar och flygplatser, inspektera lasttransporter till och från Eritrea om den berörda staten har information som ger rimlig anledning att tro att gods innehåller leverans, överföring eller export som är förbjuden. Därför måste särskilda lastdeklarationer lämnas vid sådana transporter.

2. Reserestriktioner

Förbud råder mot inresa till eller transitering genom EU för personer och enheter som har förtecknats av FN:s säkerhetsråds kommitté för Somalia och Eritrea och som bryter mot vapenembargot, lämnar stöd från Eritrea till väpnade oppositionsgrupper som söker destabilisera regionen m m. Hittills har inga personer eller enheter förts upp på kommitténs förteckning och därmed inte heller på EU:s förteckning.

3. Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer eller enheter som förtecknats av FN:s säkerhetsråds kommitté för Somalia och Eritrea och som bryter mot vapenembargot, lämnar stöd från Eritrea till väpnade oppositionsgrupper m m ska frysas. Inte heller får penningmedel eller ekonomiska resurser göras direkt eller indirekt tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för sådana personer och enheter. Hittills har inga personer eller enheter förts upp på kommitténs förteckning och därmed inte heller på EU:s förteckning.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna regleras genom rådsbeslut 2010/127/GUSP som innehåller bestämmelser om vapenembargo, reserestriktioner och frysning av tillgångar. Genom rådsbeslut 2010/414/GUSP gjordes vissa ändringar och tillägg i nämnda rådsbeslut avseende förfarandet för ändring i och översyn av den förteckning över personer och enheter som omfattas av reserestriktioner och frysning av tillgångar. Genom rådsbeslut 2012/632/GUSP infördes vissa undantag från vapenembargot. De unionsrättsliga delarna av rådsbesluten regleras i rådsförordningarna (EU) 667/2010 och 942/2012.

Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Ansvariga svenska myndigheter

Inspektionen för strategiska produkter kan besvara frågor kring vapenembargot men har ingen formell uppgift i sammanhanget eftersom undantagen inte är beroende av beslut från nationell myndighet.

Reserestriktionerna tillämpas av Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos fysiska personer, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer och enheter, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt kan bevilja undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Mot bakgrund av att Eritrea ansågs aktivt ha underblåst konflikten i Somalia genom stöd till Al-Shabab, och därutöver inte hade efterlevt säkerhetsrådets uppmaningar när det gällde att lösa gränstvisten med grannlandet Djibouti, antog FN:s säkerhetsråd i december 2009 resolution 1907 (2009) om restriktiva åtgärder mot Eritrea. Enligt resolutionen införs ett vapenembargo och föreskrivs att reserestriktioner och frysning av tillgångar för personer och enheter i, och med anknytning till, det politiska och militära ledarskiktet i Eritrea m fl kan införas. Berörda personer och enheter ska i så fall förtecknas av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Somalia och Eritrea. Hittills har dock inga personer eller enheter förts upp på kommitténs förteckning. I juli 2012 antog säkerhetsrådet resolution 2060 (2012) som medger vissa undantag från vapenembargot.

Vidare antog FN:s säkerhetsråd i december 2011 resolution 2023 (2011). Enligt resolutionen ska Eritrea upphöra med utpressning, hot om våld, bedrägeri och andra olagliga medel för att driva in skatt utanför Eritrea från eritreanska medborgare m.fl. Andra stater uppmanas vidta lämpliga åtgärder, i enlighet med internationell rätt, för att bland annat hålla individer som agerar i strid härmed ansvariga. Andra stater ska även vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra till vaksamhet vid handel med Eritreas gruvnäring i syfte att förhindra att intäkter från denna används till bland annat destabiliserande verksamhet i regionen. Säkerhetsrådets sanktionskommitté ska ta fram riktlinjer för hur detta ska ske.

Kontakt

Josefin Simonsson Brodén
Sanktionssamordnare, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Josefin Simonsson Brodén