Sanktioner mot Guinea-Bissau

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Förbud råder mot inresa till eller transitering genom EU för personer som listats av FN:s säkerhetsråd eller säkerhetsrådets sanktionskommitté för Guinea-Bissau samt för av EU utpekade personer som är engagerade i eller ger stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Guinea-Bissau och personer som är associerade med dem. Vissa undantag kan beviljas.

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör m.m. individer eller enheter som är engagerade i eller ger stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Guinea-Bissau samt individer eller enheter som är associerade med dem ska frysas. Det är även förbjudet att direkt eller indirekt göra penningmedel eller ekonomiska resurser tillgängliga m.m. för sådana individer eller enheter. Undantag får beviljas i vissa fall för att täcka grundläggande behov m.m.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna infördes genom rådsbeslut 2012/285/GUSP. Till detta finns fogat förteckningar över vilka som är föremål för de av FN respektive självständigt av EU beslutade restriktiva åtgärderna.

De unionsrättsliga delarna av sanktionerna, som avser frysningsreglerna, genomförs genom rådsförordning (EU) 377/2012.

Vänligen se EU Sanctions Map (länk nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Kommerskollegium och Finansinspektionen att utgöra behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till de restriktiva åtgärderna avseende Guinea-Bissau.

Försäkringskassan beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar vad avser fysiska personer, dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen mottar uppgifter om frysta konton och beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar i frågor som rör rutinmässig förvaltning.

Reserestriktionerna tillämpas av Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Först EU och därefter FN:s säkerhetsråd har infört sanktioner mot Guinea-Bissau.

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Guinea-Bissau efter statskuppen i april 2012 införde EU i början av maj 2012 restriktiva åtgärder i form av reserestriktioner och frysning av tillgångar för sex personer som ansågs hota fred, säkerhet och stabilitet i Guinea-Bissau. De var samtliga militärer och medlemmar i den "militära ledning" som tagit på sig ansvaret för statskuppen.

I mitten av maj 2012 införde FN:s säkerhetsråd genom resolution 2048 (2012) restriktiva åtgärder, men bara i form av reserestriktioner, för fem av de sex personer som tidigare förts upp på EU:s förteckning. Enligt resolutionen kan reserestriktioner införas mot ytterligare personer enligt beslut av den sanktionskommitté för Guinea-Bissau som inrättas genom resolutionen. Personer som kan bli föremål för reserestriktioner är bland annat de som försöker förhindra återupprättandet av den konstitutionella ordningen eller agerar på ett sätt som underminerar stabiliteten i Guinea-Bissau, särskilt de som spelade en ledande roll i statskuppen.

I slutet av maj 2012 införde EU restriktiva åtgärder mot ytterligare personer. Enligt beslut av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté infördes i juli 2012 reserestriktioner mot ytterligare personer. EU har genomfört säkerhetsrådets resolution och sanktionskommitténs beslut och anpassat sitt regelverk till dessa.

Kontakt