Sanktioner mot Haiti

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Vapenembargot innebär att försäljning, leverans, överföring och export av vapen och vapenrelaterad materiel av alla slag är förbjudet till eller till förmån för de fysiska och juridiska personer och enheter som är uppförda i FN:s sanktionskommittés förteckning. Det är även förbjudet att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering och andra tjänster med koppling till militär verksamhet.  

Reserestriktioner

Reserestriktioner råder för inresa till eller transitering genom EU:s medlemsstaters territorium för de fysiska personer som är uppförda i förteckningen över listade personer som direkt eller indirekt är ansvariga för, delaktiga i eller har utfört handlingar som hotar freden, stabiliteten och säkerheten i Haiti.

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas om de direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av fysiska och juridiska personer eller enheter som finns upptagna i FN:s sanktionskommittés förteckning över listade som är ansvariga för, delaktiga i eller utfört handlingar som hotar freden, stabiliteten och säkerheten i Haiti.

Ansvariga svenska myndigheter

Försäkringskassan kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos fysiska personer. Försäkringskassan är även behörig myndighet att ta emot information från fysiska personer om vissa tillgångar.

Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar hos juridiska personer, enheter och organ. Kommerskollegium är även behörig myndighet att ta emot information från juridiska personer, enheter och organ om vissa tillgångar.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Relevanta dokument

FN:s ramverk för restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Haiti antogs den 21 oktober 2022 genom säkerhetsrådets resolution 2653 (2022).

EU:s restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Haiti regleras i rådets beslut (GUSP) 2022/2319 av den 25 november 2022. De unionsrättsliga delarna av åtgärderna regleras i rådets förordning (EU) 2022/2309.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om och länkar till gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

Mot bakgrund av den försämrade situationen i Haiti antog FN:s säkerhetsråd den 21 oktober resolution 2653 (2022) om att upprätta ett nytt ramverk för restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Haiti. Åtgärderna riktar sig mot fysiska och juridiska personer och enheter, och möjliggör att införa reserestriktioner, frysning av tillgångar och vapenembargo mot de fysiska och juridiska personer och enheter som utses av sanktionskommittén och upptas i förteckningen. FN-resolutionen har transponerats till EU-lagstiftning genom ett rådsbeslut den 25 november 2022.