Förbud mot export m.m. av produkter med anknytning till missilteknologi

Det råder förbud mot export av produkter eller teknologi som återfinns i exportkontrollregimen Missile Technology Control Regime (MTCR). Detta framgår av artikel 4a i rådsförordning 267/2012. Detsamma gäller därutöver för andra produkter som skulle kunna bidra till utvecklandet av kärnvapensystem.

Förbud gäller likväl för tekniskt bistånd eller finansiering i samband med export liksom för import av produkter eller teknologi enligt ovan.

Huvudansvaret i Sverige för exportkontrollfrågor såvitt gäller MTCR ligger hos Inspektionen för strategiska produkter. En del produkter av kärntekniskt slag hanteras dock av Strålsäkerhetsmyndigheten.