Inspektion av den iranska transportsektorn i vissa fall (luft- och sjöfart)

För att förhindra överföring av sådana varor och teknologi som är förbjudna för leverans till eller från Iran har det från 2008 införts successivt skärpta regler om övervakning av lasttransporter till och från Iran. Tidigare sanktioner inom den iranska transportsektorn har i stor utsträckning lyfts efter Implementation Day. Övervakningen ska enligt artikel 15 i rådsbeslut 2010/413/GUSP numera innebära särskilda inspektioner av alla sådana lasttransporter inom EU:s territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, där det finns skälig misstanke om frakt i strid med sanktionsreglerna. Sådana inspektioner får även ske på fritt hav, förutsatt att det sker i enlighet med internationell rätt. Information om eventuella överträdelser av sanktionerna ska inrapporteras till FN:s sanktionskommitté enligt artikel 16 i nämnda rådsbeslut.

Enligt artikel 36 i rådsförordning (EU) nr 267/2012 skall personer som i förväg lämnat viss information samt tulldeklarationer även visa upp eventuella tillstånd om detta krävs enligt förordningen. Ansvarig myndighet för att ta emot tulldeklarationer är Tullverket.

Tillhandahållande av bunkringstjänster eller tekniskt underhåll av iranskägda fartyg är enligt artikel 37 i rådsförordning (EU) 267/2012 förbjudet, om den som utför tjänsten har rimliga skäl att anta att fartygen transporterar vissa i förordningen förtecknade militära varor eller i övrigt förbjudna varor. Detsamma gäller enligt artikel 37 för ingenjörs- och underhållstjänster av iranskägda fraktluftfartyg.

Av betydelse för sjöfraktområdet är vidare att tillgångar kopplade till Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) och dess dotterbolag fortsatt är frusna i enlighet med säkerhetsrådsresolution 1929 (2010) och artikel 23 i rådsförordning (EU) nr 267/2012 (förordningens bilagor VIII och IX).

På luftfraktsidan gäller enligt artikel 18 i rådsbeslut 2010/413/GUSP att det kan vara förbjudet att bistå med underhåll eller annat tekniskt stöd till iranska fraktluftfartyg. Förbudet är i nationell rätt genomfört genom förordningen (2011:174) om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran.

I sammanhanget hänvisas också till det förbud som gäller på försäkringsområdet.