Frysning av tillgångar och förbud mot tillhandahållande av tillgångar

Det genomförs frysning av tillgångar och ekonomiska resurser samt råder förbud mot att ställa tillgångar och ekonomiska resurser till förfogande för personer, enheter och organ som av säkerhetsrådet eller av EU bedömts ha särskild anknytning till iranska verksamheter som säkerhetsrådet vill förhindra, främst på det kärntekniska och missiltekniska området. Detta regleras i artikel 20 i rådsbeslut 2010/413 och i 23.1 och 23.2 i rådsförordning (EU) nr 267/2012. Tillhandahållandeförbudet återfinns i artikel 20.2 i rådsbeslut 2010/413 och i artikel 23.3. i rådsförordning (EU) nr 267/2012. Behörig myndighet får enligt artiklarna 24-29 i rådsförordning (EU) nr 267/2012 ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs. Undantagen gäller bland annat för tillgångar som är föremål för kvarstad, tillgångar som ska användas för vissa betalningar eller tillgångar som är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov m.m.

Artikel 23.4 klargör att specialiserade finansiella kommunikationstjänster för att utbyta finansiella uppgifter (exempelvis SWIFT-tjänster) inte får utföras till förmån för iranska personer, företag och organisationer som omfattas av frysning av tillgångar och tillhandahållandeförbudet.

Vilka personer och företag eller organisationer som omfattas av dessa sanktioner framgår av annexen I, II, III och IV till rådsbeslut 2010/413 och bilagorna VIII och IX till rådsförordning (EU) nr 267/2012. Bilagorna innefattar bl.a. ett antal banker och sjötransportföretag och innehåller numera även personer och företag med koppling till det Iranska revolutionsgardet (IRGC). Listan har utökats och reviderats genom genomförandeförordningarna (EU) nr 350/2012, 709/2012, 945/2012, 1016/2012, 1264/2012, 522/2013, 1154/2013, 1203/2013, 1361/2013, 397/2014, 1202/2014, 2015/230, 2015/549, 2015/1001, 2015/2204, 2015/1862 och 2016/74.

En omfattande revidering av listan gjordes genom genomförandeförordning (EU) nr 2015/1862 i samband med Implementation Day, som i enlighet med JCPOA inföll den 16 januari 2016. För att följa vilka personer som avlistats från samt förts upp på sanktionslistan krävs det att genomföranderättsakterna konsulteras. Länkar till de aktuella dokumenten finns längre ner på sidan.

Finansinspektionen har till uppgift att ta emot information rörande frysta konton och andra uppgifter från bankerna, samt att vidarebefordra informationen till Kommissionen.

Vissa dispensmöjligheter och undantag regleras även i artikel 20 i rådsbeslut 2010/413 och i artiklarna 24-29 i rådsförordning (EU) nr 267/2002. Försäkringskassan är bemyndigad att ge dispens för att frigöra frysta tillgångar för privatpersoner för att t.ex. bestrida nödvändiga utgifter. Medlemsstaterna ska anmäla till säkerhetsrådet om de avser bevilja att göra frysta tillgångar tillgängliga.