Reserestriktioner

Det råder reserestriktioner i form av inrese- och transiteringsförbud i EU:s medlemsstater för personer som av säkerhetsrådet eller av EU bedömts ha särskild anknytning till iranska verksamheter som säkerhetsrådet vill förhindra. Det finns möjlighet till undantag från reserestriktionerna i vissa fall. Förbudet och undantagsmöjligheterna framgår av artikel 19 i rådsbeslut 2010/413/GUSP. Medlemsstaterna får bevilja undantag från reserestriktionerna förutsatt att en undantagssituation, såsom trängande humanitära behov, är vid handen.

Bilagorna till detta rådsbeslut med listade fysiska och juridiska personer har successivt utökats och reviderats. Vilka personer som idag omfattas av reserestriktionerna framgår av en sammantagen läsning av bilagorna I och II till rådsbeslutet såsom de ändrats successivt. För att följa förändringarna, se rådsbeslut 2010/644/GUSP, 2011/299/GUSP, 2011/783/GUSP, 2012/35/GUSP, 2012/205/GUSP, 2012/457/GUSP, 2012/635/GUSP, 2012/687/GUSP, 2012/829/GUSP, 2013/270/GUSP, 2013/661/GUSP och 2014/776/GUSP, 2015/236/GUSP, 2015/556/GUSP, 2015/1008/GUSP och 2015/2216/GUSP.

Ansvariga myndigheter är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.