Sanktioner mot Jemen

Beskrivning av sanktionerna

Sanktionerna innebär ett vapenembargo, reserestriktioner, frysning av tillgång och ett tillgängliggörandeförbud för de personer som angetts av FN:s sanktionskommitté för Jemen.

Vapenembargo

Direkt eller indirekt försäljning, leverans eller annat tillgängliggörande av vapen och vapenrelaterad utrustning, inklusive exempelvis militärfordon och paramilitär utrustning, är förbjuden till personer och enheter som listats av FN:s sanktionskommitté för Jemen. Motsvarande förbud omfattar även personer som agerar å listades vägnar eller under deras ledning. Det är även förbjudet att tillhandahålla tekniskt eller finansiellt bistånd till samma personkrets.

Inom ramen för vad folkrätten tillåter ska medlemsstaterna inspektera last på väg till Jemen inom det egna territoriet, inklusive hamnar och flygplatser, om det finns rimliga skäl att anta en last innehåller förbjudna varor enligt ovan. Vid upptäckt ska varorna beslagtas och undanskaffas.

Frysning av tillgångar och reserestriktioner

Personer som kan omfattas av sanktionerna är de som utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen genom handlingar som på olika sätt hindrar eller undergräver ett framgångsrikt fullbordande av den politiska övergångsprocessen i enlighet med Gulfstaternas samarbetsråds (GCC) avtal om en fredsprocess eller genom planering, ledning eller utförande av handlingar som kränker mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt i Jemen.

Personer som lämnar stöd till handlingar enligt ovan kan omfattas av frysning av tillgångar. Frysningsmekanismen kan även omfatta personer och enheter som instrueras att utföra någon av handlingarna ovan, samt enheter som ägs eller kontrolleras av en person som utför någon av handlingarna enligt ovan.

Undantag från reserestriktionerna kan göras av sanktionskommittén av humanitära skäl eller om en inresa eller transitering skulle främja målen om fred och försoning i Jemen.

Undantag från frysningsreglerna kan göras av EU:s medlemsstater för grundläggande behov, samt i vissa fall för att fullgöra tidigare ingångna förpliktelser.

Relevanta EU-dokument

Sanktionerna infördes genom rådsbeslut 2014/932/GUSP av den 18 december 2014 och är föremål för löpande översyn inför förlängningar

De unionsrättsliga delarna regleras genom rådsförordning 1352/2014.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Försäkringskassan beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar vad avser fysiska personer, dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende juridiska personer. Gäller dock ej ärenden om rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen mottar uppgifter om frysta konton, samt beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar i ärenden som rör rutinmässig förvaltning.

Reserestriktionerna tillämpas av Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Inspektionen för strategiska produkter hanterar frågor om undantag från förbudet att leverera utrustning som kan användas för internt förtryck samt vissa frågor rörande undantag för tjänster i anslutning till enligt vapenembargot förbjudna varor.

Bakgrund till sanktionerna

I januari 2011 inleddes protester i Jemen mot bland annat den utbredda fattigdomen, arbetslösheten och korruptionen, samt dåvarande president Ali Abdullah Salehs försök att ändra konstitutionen för att göra sig själv till president på livstid. På initiativ av Gulfstaternas råd (GCC) och genom FN-medling kom regeringen och oppositionen överens om ett fredligt överlämnande av makten. Inom ramen för GCC-initiativet lanserades 2012 en ”Nationell dialogkonferens” som syftade till att samla olika grupper och politiska företrädare. Abdu Rabbu Mansour Hadi utsågs till president och en nationell samlingsregering bildades.

Som stöd till genomförandet av den politiska övergångsprocessen i Jemen antog FN:s säkerhetsråd den 26 februari 2014 resolution 2140. Genom resolutionen inrättades bland annat en särskild sanktionskommitté med möjlighet att göra individer och enheter som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Jemen till föremål för restriktiva åtgärder i form av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser samt reserestriktioner.

På grund av missnöje hos den houthiska rörelsen mot bland annat president Hadis hantering av transitionsprocessen tog houthirebeller med hjälp av före detta presidenten Saleh i september 2014 i praktiken kontrollen över huvudstaden Sanaa. FN:s sanktionskommitté beslutade därför den 7 november 2014 att Saleh, som gav sitt stöd till houthimilisen, och två av dess militära befälhavare, skulle bli föremål för restriktiva åtgärder.

Med anledning av den förvärrade situationen i Jemen fattade FN:s säkerhetsråd i april 2015 genom resolution 2216 beslut om att även införa ett riktat vapenembargo mot de listade individerna. Därtill fördes houthiledaren Abd al-Malik al-Houthi och Ali Ahmad Saleh, den före detta presidentens son tillika före detta befälhavare för det republikanska gardet, upp på listan.

Kontakt