Sanktioner mot kemiska vapen

Beskrivning av sanktionerna

Sanktionerna består av reserestriktioner och frysning av tillgångar för personer och enheter. Inga medel får heller tillgängliggöras för personer och enheter som står med på förteckningen av individer mot vilka sanktioner riktas.

Sanktionsregimen är horisontell. Sanktioner kan därmed införas mot personer och enheter som uppfyller listningskriterierna oavsett nationalitet och var de befinner sig.

Reserestriktioner

Det råder förbud mot in- och genomresa i EU:s medlemsstater för personer och enheter som är direkt ansvariga för utveckling, spridning och användning av kemiska vapen. Samma restriktioner gäller för personer och enheter som tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd för utveckling, spridning och användning av kemiska vapen, samt de som bistår, uppmuntrar eller har koppling till dessa personer och enheter.

Behörig myndighet i respektive medlemsstat kan i undantagsfall bevilja in- och genomresa, för att exempelvis uppfylla vissa förpliktelser enligt folkrätten, på basis av brådskande humanitära behov, eller för att möjliggöra deltagande vid internationella möten och konferenser.

Frysning av tillgångar och förbud att tillgängliggöra medel

Alla tillgångar som tillhör, förvaltas eller kontrolleras av personer och enheter som är direkt ansvariga för utveckling, spridning och användning av kemiska vapen ska frysas. Tillgångar ska även frysas för personer som tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd för utveckling, spridning och användning av kemiska vapen, samt de som bistår, uppmuntrar eller har koppling till dessa personer och enheter. Det råder även förbud att direkt eller indirekt tillgängliggöra medel till dessa personer.

Behörig myndighet i respektive medlemsstat kan i undantagsfall bevilja frigörandet av vissa frysta tillgångar, eller besluta tillgängliggörande av medel.

Relevanta EU-dokument

De restriktiva åtgärderna infördes genom rådsbeslut GUSP/2018/1544 av den 15 oktober 2018 och i EU-förordning EU/2018/1542 av samma datum.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Finansinspektionen och Kommerskollegium att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till de restriktiva åtgärderna avseende kemiska vapen.

Försäkringskassan beviljar undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt beviljar undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Bakgrund till sanktionerna

Den 22 mars 2018 fastställdes i Europeiska rådets slutsatser att användning av kemiska vapen, inklusive användningen av alla giftiga kemikalier som vapen, under alla omständigheter är helt oacceptabel. I juni samma år antog Europeiska rådet slutsatser som uppmanade till antagandet av en ny sanktionsregim för att motverka användning och spridning av kemiska vapen. Syftet var att stärka EU:s ansträngningar för att motverka hotet från kemiska vapen mot internationell säkerhet och beslutet fattades mot bakgrund av händelserna i Salisbury den 4 mars 2018 samt fortsatta attacker med kemiska vapen i olika delar av världen.

Som en direkt följd av Europeiska rådets slutsatser antog Europeiska unionens råd den 15 oktober 2018 restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen i linje med FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) och 2325 (2016).

Upprättandet av sanktionsregimen utgör del av EU:s stöd för fördragen om och systemen för nedrustning, icke-spridning och vapenkontroll, främjandet av ett effektivt genomförande av konventionen mot förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen (CWC), samt arbetet som utförs av Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).