Sanktioner mot Maldiverna

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Det råder förbud mot in- och genomresa i EU för personer som genom våld, förtryck eller uppvigling till våld undergräver rättsstatens principer eller förhindrar en inkluderande politisk lösning i Maldiverna, eller har koppling till sådana personer, enheter och organ. Samma förbud råder mot personer som är inblandade i att planera, leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Maldiverna, samt de som har koppling till sådana personer, enheter och organ.

Behörig myndighet i respektive medlemsstat kan i undantagsfall bevilja in- och genomresa, t ex för att uppfylla vissa förpliktelser enligt folkrätten, på basis av brådskande humanitära behov, eller för att möjliggöra deltagande vid internationella möten och konferenser.

Frysning av tillgångar och förbud att tillgängliggöra medel

Alla tillgångar ska frysas som tillhör, ägs, förvaltas eller kontrolleras av fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som genom våld, förtryck eller uppvigling till våld undergräver rättsstatens principer, förhindrar en inkluderande politisk lösning i Maldiverna, eller har koppling till sådana personer och enheter. Det råder även förbud att direkt eller indirekt tillgängliggöra medel till dessa personer, enheter och organ.

Behörig myndighet i respektive medlemsstat kan i undantagsfall bevilja frigörandet av vissa frysta tillgångar, eller besluta tillgängliggörande av medel.

Relevanta EU-dokument

De restriktiva åtgärderna regleras i rådsbeslut 2018/1006 (GUSP) av den 16 juli 2018 och rådsförordning (EU) 2018/1001 av samma datum.

Ansvariga svenska myndigheter

Det finns inga särskilda myndighetsuppdrag för genomförandet av sanktionerna mot Maldiverna.

Bakgrund till sanktionerna

EU:s restriktiva åtgärder antogs mot bakgrund av den försämrade situationen avseende rättsstatens principer och mänskliga rättigheter i Maldiverna.

I februari 2018 intensifierades en politisk kris i Maldiverna till följd av president Abdulla Yameens val att förbise en dom i högsta domstolen rörande frigivning av politiska fångar.

Den 28 februari samma år antog Europeiska unionens råd slutsatser där man fördömde den politiska inblandningen i rättsväsendet. I juli antogs sanktioner mot Maldiverna i form av reserestriktioner och frysning av tillgångar.