Sanktioner mot Nicaragua

Beskrivning av sanktionerna

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas om de tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ a) som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtyck mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen, b) vars åtgärder, politik eller verksamheter på annat sätt undergrävt demokrati eller rättsstatsprincipen i Nicaragua, c) som har samröre med dessa.

Reserestriktioner

Reserestriktioner ska införas mot personer a) som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna eller förtyck mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen, b) vars åtgärder, politik eller verksamheter på annat sätt undergrävt demokrati eller rättsstatsprincipen i Nicaragua, c) som har samröre med dessa.

Relevanta EU-dokument

EU:s restriktiva åtgärder mot Nicaragua regleras i rådets beslut (GUSP) 2019/1720 av den 14 oktober 2019. De unionsrättsliga delarna av åtgärderna regleras i rådsförordning (EU) 2019/1716.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Finansinspektionen och Kommerskollegium att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till de restriktiva åtgärderna avseende Nicaragua.

Försäkringskassan beviljar undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt beviljar undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Bakgrund till sanktionerna

Den redan allvarliga situationen i Nicaragua har alltjämt försämrats under de senaste åren med avseende på demokratin, rättsstatens principer och respekt för de mänskliga rättigheterna. Den 21 januari 2019 antog Europeiska unionens råd slutsatser där det med kraft fördömde förtrycket av pressen samt det civila samhället och användningen av antiterroristlagar för att undertrycka avvikande uppfattningar i Nicaragua. Rådet betonade att demonstrationer sedan april 2018 brutalt slagits ned av säkerhetsstyrkor och regeringstrogna väpnade grupper, vilket har lett till flera hundra döda och skadade samt gripandet av hundratals medborgare, präglat av omfattande oegentligheter och godtycklighet vad gäller frihetsberövanden och rättsliga förfaranden. Rådet påminde om behovet att säkerställa ansvarsutkrävande för alla brott som begåtts sedan april 2018, oavsett vem som begått dem. Rådet uppmanade även Nicaraguas regering att återuppta en meningsfull och resultatinriktad dialog, bland annat om antagandet av valreformer.

I rådets slutsatser framhölls unionens beredskap att använda alla sina politiska instrument för att bidra till en fredlig, framförhandlad lösning på den rådande krisen och bemöta ytterligare försämringar av situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Nicaragua.  

Nicaraguanska politiska aktörer och institutioner har uppmanats att upphöra med politisk repression och att iaktta fullständig respekt för rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de demokratiska institutionerna.

Kontakt