Sanktioner mot Somalia

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och all dithörande materiel, inberäknat vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående till Somalia från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier är förbjuden vare sig denna materiel har sitt ursprung i deras territorier eller inte. Undantag kan ges avseende vapen och all dithörande materiel som är avsedd för AMISOM, för AMISOM:s strategiska partner, för utvecklingen av Somalias institutioner inom säkerhetssektorn, för utveckling av de säkerhetsstyrkor som lyder under Somalias federala regering, för humanitärt bruk, som skydd av EU:s eller dess medlemsstaters institutionsuppbyggnadsprogram, FN-personal m.fl. eller för användning av FN:s politiska kontor i Somalia (UNPOS) eller dess efterföljande mission i Somalia (UNSOM) eller för bekämpande av piratverksamheten utanför Somalias kust. Undantagen, som också kan utnyttjas av regionala organisationer, omgärdas av begränsningar, till exempel i form av krav på underrättelse i vissa fall till sanktionskommittén som kan neka att dispens ges.

På motsvarande sätt är det förbjudet att, direkt eller indirekt, lämna tekniskt eller finansiellt bistånd eller att genomföra utbildningsinsatser beträffande sådant som omfattas av vapenembargot, varvid motsvarande undantag gäller.

Inspektion av frakter

Alla medlemsstater ska inom sitt territorium, inklusive hamnar och flygplatser, inspektera alla sjö- och lufttransporter till och från Somalia, om den berörda staten har information som ger rimlig anledning att tro att lasten innehåller artiklar som omfattas av vapenembargot. Fartyg och luftfartyg som medför last till eller från Somalia måste före avgång eller ankomst deklarera vilken denna last är. Alla medlemsstater har rätt att på Somalias territorialvatten eller på öppet hav utanför Somalia inspektera fartyg på väg till eller från Somalia, om det finns en rimlig misstanke att fartyget transporterar träkol eller på något sätt bryter mot vapenembargot.

Frysning av tillgångar

Tillgångar och ekonomiska resurser som finns inom medlemsstaternas territorium och som ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt genom personer eller enheter som utpekats av sanktionskommitté, ska frysas. Det är också förbjudet att göra medel tillgängliga för dem som utpekats av kommittén. Grunderna för att föras upp på listan är att personen eller enheten utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inklusive freds- och försoningsprocessen i Somalia, eller som med våld hotar den federala regeringen i Somalia eller AMISOM, bryter mot vapenembargot eller förhindrar leverans och utdelning av samt tillgång till humanitärt bistånd i eller till Somalia. Dessutom kan politiska och militära ledare som rekryterar barnsoldater samt personer som är ansvariga för krigsförbrytelser föras upp på listan enligt senare tillägg till grunderna i FN:s resolutioner. Undantag från frysningen, till exempel för att täcka grundläggande utgifter såsom för livsmedel, medicin, hyra, eller skatter, kan beviljas av nationell myndighet efter underrättelse till sanktionskommittén. Vidare kan undantag ges för tillgängliggörande av medel och resurser för att säkerställa leverans av humanitärt bistånd i Somalia från FN, humanitära organisationer m.fl.

Reserestriktioner

Alla medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller resa genom deras territorium för personer som utpekats av sanktionskommittén. Grunderna för att föras upp på listan är desamma som för frysning av tillgångar enligt ovan. Restriktionerna ska inte innebära att staterna är skyldiga att vägra sina egna medborgare inresa.

Förbud mot import av träkol

Det är förbjudet att importera träkol från Somalia oavsett om kolet har sitt ursprung där eller inte. Det är också förbjudet att köpa eller transportera träkol som kommer därifrån även om transporten inte går till EU. Det är också förbjudet att lämna finansiellt bistånd till handel med och transporter av träkol liksom att försäkra sådana.

Relevanta EU-dokument

FN-resolutionerna har fullföljts i EU genom antagandet av olika gemensamma ståndpunkter, rådsbeslut och rådsförordningar. Dessa rättsakter har senare ändrats i takt med ändringar i säkerhetsrådsresolutionerna.

Europeiska unionens råd antog en gemensam ståndpunkt (2002/960/GUSP) med anledning av det av FN:s säkerhetsråd införda vapenembargot. Gällande sanktioner i EU finns nu samlade i rådsbeslut 2010/231/GUSP.

De unionsrättsliga delarna av sanktionerna regleras i rådsförordning (EG) 147/2003. Frysning av tillgångar regleras i rådsförordning (EU) nr 356/2010.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Inspektionen för strategiska produkter ansvarar för frågor kring vapenembargot.

Reserestriktionerna tillämpas av Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton m m.

Försäkringskassan kan meddela dispens från frysning av tillgångar.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Sedan diktatorn Siad Barre störtades år 1991 har ingen fungerande centralmakt funnits i Somalia och landet har präglats av stor instabilitet. Under perioden 2004–2012 styrdes Somalia av en övergångsregering (TFG). Efter övergångsperioden utsågs ett nytt parlament som valde en ny president. Därefter har Somalia genomfört ytterligare ett parlaments- och presidentval med maktskifte som följd i februari 2017. Mot bakgrund av den fortsatt instabila situationen i landet kvarstår de sanktioner som beskrivs nedan.

FN:s säkerhetsråd antog år 1992 resolution 733 (1992) om ett vapenembargo i syfte att hindra det omfattande vapenflödet till Somalia. Vapenembargot gäller än idag men vissa ändringar och tillägg har gjorts genom resolutionerna 1356 (2001), 1425 (2002), 1916 (2010), 2002 (2011), 2093 (2013) och 2111(2013) samt 2142 (2014).

År 2008 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1844 om möjlighet att införa riktade sanktioner mot personer eller enheter som försöker hindra en fredlig politisk process eller som hotar övergångsinstitutionerna eller Afrikanska unionens fredsbevarande mission i Somalia (AMISOM), som brutit mot vapenembargot eller som hindrar humanitära hjälpsändningar. Resolutionen innebär att de som utpekas av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Somalia underkastas reserestriktioner och frysning av tillgångar. I april 2010 beslutade sanktionskommittén att vissa individer och en organisation (Al-Shabaab) skulle omfattas av restriktiva åtgärder. I juli 2011 och i februari 2012 uppdaterade sanktionskommittén listan över individer och enheter som omfattas av sanktionerna. Genom säkerhetsrådets resolution 2002 (2011) utökades kriterierna för uppförande på listan för att inkludera militära ledare som rekryterar eller använder barnsoldater i väpnad konflikt i Somalia i brott mot gällande internationell rätt samt för individer eller enheter som bryter mot internationell rätt vad gäller våld riktat mot civila i väpnad konflikt. Detta innefattar dödande och lemlästande, sexuellt våld, attacker mot skolor och sjukhus och bortförande och fördrivning. Genom säkerhetsrådets resolution 2093 (2013) gjordes vissa ytterligare uppdateringar av listningskriterierna. I FN-resolution 2111 (2013) gjordes ytterligare undantag från vapenembargot för leverans av krigsmaterial m.m. till FN:s fredsbevarande trupper och EU:s utbildningsmission samt för bekämpningen av piratverksamheten utanför Somalias kust.

Eritrea anses aktivt ha underblåst konflikten i Somalia genom att ge stöd till väpnade oppositionella grupper som tillgripit terrormetoder i landet. FN:s säkerhetsråd antog därför resolution 1907 (2009) om restriktiva åtgärder mot Eritrea. Dessa sanktioner beskrivs separat på denna hemsida. Däri ingår bland annat ett åläggande för medlemsstaterna att inspektera all last till och från Somalia och Eritrea. Denna inspektionsregim beskrivs här vad gäller Somalia.

Export av träkol har använts av Al-Shabaab för att finansiera organisationens verksamhet. FN:s säkerhetsråd antog i februari 2012 resolution 2036 (2012) som bland annat uppmanar FN:s medlemsstater att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra import av träkol från Somalia oavsett om träkolet har sitt ursprung i landet eller inte. Genom resolution 2182 (2014) gav FN:s säkerhetsråd medlemsstaterna tillåtelse att på Somalias territorialvatten och på öppet hav utanför Somalias kust inspektera fartyg på väg till och från Somalia om det finns rimliga skäl att tro att ett fartyg transporterar träkol eller på något sätt bryter mot vapenembargot mot Somalia.

EU har infört de av FN:s säkerhetsråd och sanktionskommittén beslutade sanktionerna och listningarna

Kontakt