Sanktioner mot Turkiet avseende olagliga provborrningar i östra Medelhavet

Beskrivning av sanktionerna

Frysning av tillgångar

Alla penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas om de ägs, innehas eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som listats. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får heller direkt eller indirekt ställas till förfogande eller göras tillgängliga för listade.

Listningar sker med utgångspunkt i Europeiska unionens råds (hädanefter rådet) beslut (Gusp) 2019/1894 i enlighet med artikel 2. Listning kan ske av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är ansvariga för- eller delaktiga i borrningsverksamhet som hör samman med prospektering och produktion av kolväten (bl.a. genom att planera, förbereda, delta i, leda eller bistå), eller utvinning av kolväten till följd av sådan verksamhet. Listningar kan även ske beträffande fysiska eller juridiska personer som tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd till sådan verksamhet. Detta förutsatt att borrningsverksamheten inte har godkänts av Republiken Cypern, i dess territorialvatten, dess ekonomiska zon eller på dess kontinentalsockel. Detta inbegriper - i de fall där den exklusiva ekonomiska zonen eller kontinentalsockeln inte har avgränsats i enlighet med internationell rätt med en stat som har en motsatt kust - verksamhet som kan äventyra eller hindra uppnåendet av ett avgränsningsavtal.

Reserestriktioner

Reserestriktioner ska införas mot personer som listats med utgångspunkt i Europeiska unionens råds (hädanefter rådet) beslut (Gusp) 2019/1894 i enlighet med artikel 1. Listning kan ske av personer som är ansvariga för- eller delaktiga i borrningsverksamhet som hör samman med prospektering och produktion av kolväten (bl.a. genom att planera, förbereda, delta i, leda eller bistå vid), eller utvinning av kolväten till följd av sådan verksamhet. Reserestriktioner kan även införas mot personer som tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd till sådan verksamhet. Detta förutsatt att borrningsverksamheten inte har godkänts av Republiken Cypern, i dess territorialvatten, dess ekonomiska zon eller på dess kontinentalsockel. Detta inbegriper - i de fall där den exklusiva ekonomiska zonen eller kontinentalsockeln inte har avgränsats i enlighet med internationell rätt med en stat som har en motsatt kust - verksamhet som kan äventyra eller hindra uppnåendet av ett avgränsningsavtal.

Relevanta EU-dokument

EU:s restriktiva åtgärder mot Turkiet avseende olagliga provborrningar i östra Medelhavet regleras i rådets beslut (GUSP) 2019/1894 av den 11 november 2019. De unionsrättsliga delarna av åtgärderna regleras i rådsförordning (EU) 2019/1890

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Finansinspektionen och Kommerskollegium att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till restriktiva åtgärder mot Turkiet avseende olagliga provborrningar i östra Medelhavet.

Försäkringskassan beviljar undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt beviljar undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Bakgrund till sanktionerna

I början av maj 2019 meddelade Turkiet att man avsåg inleda provborrningar efter naturgas inom Cyperns ekonomiska zon och på dess kontinentalsockel. I juni 2019 uttryckte Europeiska rådet allvarlig oro över Turkiets olagliga borrningsverksamhet och erinrade om dess slutsatser av den 22 mars 2018 där man med kraft fördömde Turkiets fortsatta olagliga handlingar i östra Medelhavet.

Den 15 juli 2019 antog rådet slutsatser i vilka rådet beklagade att Turkiet, trots Unionens upprepade uppmaningar om att landet ska upphöra med sin olagliga verksamhet i östra Medelhavet, hade fortsatt sin borrningsverksamhet. Rådet upprepade de allvarliga och omedelbara negativa konsekvenser som sådana olagliga handlingar får inom alla områden av förbindelserna mellan EU och Turkiet, och uppmanade Turkiet att avhålla sig från sådana handlingar.

Mot bakgrund av Turkiets fortsatta olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet bekräftade rådet den 14 oktober 2019 sin fullständiga solidaritet med Cypern.

Rådet enades om att införa en ram för restriktiva åtgärder mot fysiska och juridiska personer som är ansvariga för eller deltar i den olagliga borrningsverksamheten i östra Medelhavet. Beslut om de restriktiva åtgärderna fattades den 11 november 2019 genom rådsbeslut (GUSP) 2019/1894

Kontakt