Sanktioner mot Zimbabwe

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Vapenembargot omfattar försäljning, export och leverans av vapen, ammunition, militära fordon och militär utrustning till Zimbabwe, samt finansiellt och tekniskt bistånd i anslutning till det. Undantag kan beviljas för utrustning som ska användas för humanitära eller skyddssyften av FN eller EU. Det finns också ett förbud mot export av utrustning som kan användas för internt förtryck samt finansiellt och tekniskt bistånd i anslutning till det.

Reserestriktioner

Reserestriktionerna innebär förbud mot inresa och transit för enskilda personer som är inblandade i aktiviteter som allvarligt undergräver demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper i Zimbabwe. Vilka personer som omfattas av reserestriktionerna framgår av en lista, som löpande hålls uppdaterad. Denna omfattar främst personer kopplade till president Mugabe och Zanu-PF. Undantag kan göras bland annat av brådskande humanitära skäl eller, i särskilda undantagsfall, för deltagande i mellanstatliga möten där en dialog som direkt främjar mänskliga rättigheter och demokrati förs. En särskild procedur gäller för dessa dispenser. Som framgår i bakgrundsavsnittet har EU numera avfört ett stort antal personer från EU:s förteckning över vilka som omfattas av restriktiva åtgärder och beslutat suspendera de restriktiva åtgärderna mot flertalet återstående listade personer och företag.

Frysning av tillgångar

Restriktionerna innebär att tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör vissa utpekade personer inom regimen i Zimbabwe eller med anknytning till den ska frysas, vilket även kan ske mot enheter kontrollerade av dessa, till exempel företag. Det är även förbjudet för andra att ställa tillgångar och andra resurser till deras förfogande. Undantag kan beviljas bland annat för medel som är nödvändiga för att täcka grundläggande levnadsomkostnader och för utgifter som ska täcka juridiska kostnader. Vilka som omfattas av frysning av tillgångar framgår av en lista som har ändrats efterhand. Kretsen beskrivs som medlemmar av Zimbabwes regering och personer och enheter som är kopplade till den. Listan upptar samma fysiska personer som den som gäller reserestriktionerna, men omfattar därutöver vissa företag. Som framgår i bakgrundsavsnittet har EU numera avfört ett stort antal personer och företag från EU:s förteckning över personer och företag som omfattas av restriktiva åtgärder och beslutat suspendera de restriktiva åtgärderna mot flertalet återstående listade personer och företag.

Relevanta EU-dokument

EU:s restriktiva åtgärder mot Zimbabwe regleras numera i rådets beslut 2011/101/GUSP. I rådsbeslutet har tidigare gemensamma ståndpunkter och ändringar i dem samlats i en enda rättsakt. Av bilagan till beslutet framgår vilka som omfattas av de individuella restriktionerna.

De unionsrättsliga delarna av åtgärderna, det vill säga förbuden mot tekniskt och finansiellt bistånd i anslutning till vapenembargot och förbudet rörande utrustning som kan användas för internt förtryck samt frysning av tillgångar, regleras i rådsförordning (EG) nr 314/2004.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargot är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Uppgifter om frysta konton m.m. lämnas till Finansinspektionen.

Dispenser från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Kommerskollegium hanterar frågor om undantag vid frysning av tillgångar såvitt gäller företag och andra juridiska personer, dock inte frågor som rör rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Zimbabwe under president Mugabes regim har under en lång tid präglats av ett odemokratiskt politiskt system med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta föranledde EU att införa riktade restriktioner mot Zimbabwe 2002 eftersom mänskliga rättigheter allvarligt kränktes och den dåvarande regeringen antog lagar som skulle kunna inskränka mötesfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. De restriktiva åtgärderna omfattar sedan dess ett vapenembargo samt individuella restriktioner för utvalda personer i landets ledarskap och dettas närhet. Också vissa företag omfattas. FN har däremot inte beslutat om några åtgärder mot Zimbabwe. Ett försök gjordes i säkerhetsrådet att införa restriktioner efter det misslyckade presidentvalet 2008, men det stupade på vetoröster.

Ett parlaments- och presidentval genomfördes 2008 med omfattande politiskt våld riktat mot anhängare till det dåvarande oppositionspartiet MDC. Oppositionsledaren, Morgan Tsvangirai, drog sig ur presidentvalet. Sedan samarbetsorganisationen för södra Afrika (SADC) uppdragit åt Sydafrika att underlätta en lösning på den akuta politiska kris som valen resulterat i, kunde ett avtal om maktdelning och demokratiska reformer, Global Political Agreement (GPA), träffas i september 2008 mellan parterna. En samlingsregering bildades i februari 2009 med Robert Mugabe (ZANU-PF) som president och Morgan Tsvangirai (MDC-T) som premiärminister. Läget i landet stabiliserades något under samlingsregeringens, särskilt när det gäller den ekonomiska och sociala situationen. Genomförandet av GPA beträffande demokratiska reformer och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna gjorde dock färre framsteg. De senaste åren av samlingsregering kom EU:s restriktiva åtgärder att villkoras med framsteg i genomförandet av GPA.

I samband med en årlig översyn av de restriktiva åtgärderna avseende Zimbabwe i februari 2012 avfördes en stor del av personerna och företagen på EU:s förteckning över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder. Dessa personer och företag bedömdes inte längre vara relevanta för att uppnå målen för vilka åtgärderna infördes och för vissa personer motiverade inte tillgänglig information längre en listning. Samtidigt suspenderades reserestriktionerna för två ministrar i Zimbabwes regering i syfte att underlätta vidare dialog mellan regeringen och EU. Vid den årliga översynen i februari 2013 avfördes ytterligare personer och företag från EU:s förteckning samtidigt som reserestriktionerna för ytterligare sex ministrar i regeringen suspenderades. Till följd av folkomröstningen om en ny konstitution i Zimbabwe i mars 2013, vilken bedömdes som fredlig och trovärdig, suspenderade EU i slutet av mars 2013 de restriktiva åtgärderna mot flertalet av de återstående listade personerna och företagen på sin förteckning. Ett fåtal personer och företag i eller med nära koppling till regimen omfattades dock inte av suspenderingen.

I juli 2013 hölls parlaments- och presidentval på nytt. Denna gång gick valen fredligt till, men misstankar om omfattande valfusk luftades från flera håll. ZANU-PF och president Robert Mugabe vann stort och har bildat en majoritetsregering.

Vid översynen av de restriktiva åtgärderna i februari 2014 utökades suspenderingen till att omfatta samtliga listade personer utom president Robert Mugabe, hans hustru Grace Mugabe samt företaget Zimbabwe Defence Industries.

Suspenderingen ska ses över var tredje månad. För den senast uppdaterade förteckningen, se EU Sanctions Map och EUR-Lex via länkar nedan.

Kontakt