Vattenförsörjning och torka

Tillgång till vatten är en förutsättning för att kunna bo, bruka mark, hålla lantbruksdjur, bedriva livsmedelsproduktion och annan processindustri samt driva besöksnäring.

De höga temperaturerna och den låga nederbörden de senaste åren har lett till att ytmagasinen och grundvattenmagasinen inte är välfyllda i alla delar av landet. Regeringen och Regeringskansliet följer händelseutvecklingen när det gäller vattentillgången och vattenförsörjningen och har löpande dialog med ansvariga myndigheter.

Regeringens arbete med vattenförsörjning och torka

Foto: Thomas Henriksson/TT

Regeringens arbete med vattenförsörjning

Vattennivåerna är direkt beroende av vädret, såsom långvarig värme eller rikligt med nederbörd. Problemet med de låga grundvattennivåer som vi ser i delar av Sverige kan bli långvarigt eftersom det kan kräva flera säsonger med riklig nederbörd för att återställa framför allt de större grundvattenmagasinen där kommunerna hämtar sitt dricksvatten. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta vattenförsörjningen.

Foto: Thomas Henriksson/TT

Ansvarsfördelning i arbetet med vattenförsörjning

Kommunerna har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen och länsstyrelserna har ansvar för att kontrollera hur kommunerna följer vattentjänstlagen (VA-lagen).

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Lantbruket och torkan

Torka kan påverka lantbrukare både vad gäller tillgången på vatten och foder. Mot bakgrund av de senaste årens höga temperaturer och låga nederbörd, följer regeringen och Regeringskansliet situationen för lantbruket noga.

Innehåll om vattenförsörjning och torka