Miljöledning i Regeringskansliet

Uppdaterad

Regeringskansliet ska medverka till att Sverige är ett föregångsland och en pådrivande kraft i strävan att skapa en hållbar utveckling.

Ladda ner:

Regeringskansliet har sedan 1999 ett miljöledningssystem för att bidra till att uppfylla generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen (se faktaruta). Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och underlätta miljöarbetet i en organisation. Det innebär att miljöhänsyn integreras i den ordinarie verksamheten.

Regeringskansliet ska kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet. Regeringskansliet ska uppmärksamma och granska tänkbar påverkan på miljön såväl vid utarbetandet av förslag till beslut, som i myndighetens direkt miljöpåverkande verksamhet.

Miljöeffekter av administrativ verksamhet

Regeringskansliet startade våren 1998 miljöledningsarbetet genom en första utredning där mål för myndighetens direkta miljöpåverkande verksamhet togs fram. Utredningen omfattade upphandling och val av varor och tjänster, förbrukning av kontorsmaterial, engångsmaterial och miljöfarliga produkter, elförbrukning, uppvärmning och annan resursförbrukning med mera.

Regeringskansliet arbetar nu med ett miljöledningssystem som utformats enligt kraven i standarden ISO 14001. Ungefär vart femte år uppdateras miljöutredningen och myndighetens miljöpåverkan sätts i relation till de nationella miljökvalitetsmålen. Alla RK:s miljömål har påverkan på flera av de nationella miljökvalitetsmålen. De vanligaste är Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Skyddande ozonskikt, Bara naturlig försurning, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.

Följande interna miljömål gäller åren 2012-2016:

  • It-stödet ska användas på ett sätt som bidrar till en minskad miljöbelastning
  • Hållbarhetsaspekter ska beaktas systematiskt vid all upphandling
  • Resursförbrukningen ska minimeras, och system för källsortering och återvinning ska vara effektiva och väl utnyttjade
  • Resor, möten och transporter ska genomföras på ett miljöeffektivt sätt.

Miljöhänsyn i regeringens beslutsfattande

Regeringens beslut påverkar miljön bland annat genom de aktiviteter som myndigheter, företag och andra vidtar med anledning av besluten. I Regeringskansliets miljöledningssystem ingår därför att integrera av miljöhänsyn i regeringens beslut genom att miljöeffekterna av besluten kartläggs och beaktas i beredningen av dem.

Förvaltningsavdelningen och Miljödepartementet samordnar

Regeringskansliets förvaltningsavdelning har samordningsansvaret för miljöledningsarbetet i den interna administrativa verksamheten, och Miljödepartementet har samordningsansvaret för miljöledningsarbetet i Regeringskansliets beslutsprocesser.

Kontakta Förvaltningsavdelningen om Regeringskansliets interna miljöarbete.

Kontakta Miljödepartementet om miljöledning i beslutsprocesser inom Regeringskansliet.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Generationsmålet

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.