Uppdrag till Statens skolverk att utforma utbildningsinsatser om alkohol, narkotika, dopning och tobak Diarienummer: U2011/375/S m.fl.

Ladda ner:

Statens skolverk ska erbjuda utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak. I uppdraget ingår också att stödja skolornas generella arbete med skolframgång och ett gott skolklimat. Utbildningsinsatserna ska ta sin utgångspunkt i förebyggande åtgärder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Insatserna ska rikta sig till rektorer och annan personal i grund- och gymnasieskolan.

Skolverket ska senast den 2 maj 2011 redovisa en plan för hur myndigheten avser genomföra uppdraget och utbildningsinsatserna för åren 2011-2014.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2014. Skolverket ska också årligen i samband med årsredovisningen lämna en rapport om hur uppdraget genomförs. En utvärdering av utbildningsinsatserna ska ingå i slutredovisningen.