Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att svara för utbildning Diarienummer: U2011/4343/S m.fl.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att svara för genomförandet av fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och för att ge dem professionellt stöd genom matematikhandledare. Skolverket ska också svara för utbildning av matematikhandledare och rektorer. Uppdraget avser matematiklärare, inklusive matematikhandledare, och rektorer inom skolväsendet utom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Syftet med dessa insatser, det så kallade matematiklyftet, är att öka elevers måluppfyllelse i matematik. Med matematiklärare avses lärare som undervisar i matematik.

Uppdraget ska genomföras så att fortbildningen kan pågå från och med höstterminen 2012 till och med den 30 juni 2016, under förutsättning att riksdagen för 2013-2016 beviljar medel för detta ändamål.