Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Diarienummer: Ku2014/01693/KI, Ku2015/00747/KI

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen ger Kungl. biblioteket i uppdrag att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Syftet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen (2013:801).

Ladda ner:

Kungl. biblioteket ska lämna en fördjupad delredovisning av uppdraget med förslag till en nationell biblioteksstrategi till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2017. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2019.